06 maart 2019

Foto's via het oude en gratis archief van ANP?

ECLI:NL:RBMNE:2019:928
Rechtbank Almere
Gemachtigde eiser ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde STICHTING SOCIALE DATABANK NEDERLAND (SDNL) procedeert in persoon bij haar bestuurder.
Rechter: mr. J.A. Schuman, bijgestaan door mr. T. Stokvis

De briefwisseling voorafgaande aan de procedure staat online op de website van SDNL. ANP toont als bewijs dat zij de rechten heeft foto's met haar watermerk.

"4.3. Bij de verdere beoordeling van de vordering wordt er dan ook van uitgegaan dat aan ANP onverkort het recht toekomt de auteursrechten op de foto’s te beheren en te exploiteren, waaronder het recht om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. Op grond van artikel 1 Auteurswet heeft de auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen. ...Verder komt aan de makers van de foto’s op grond van artikel 25 lid 1 sub a en c Auteurswet in beginsel het recht toe op vermelding van hun naam of een andere aanduiding als maker bij de foto en het recht om zich te verzetten tegen wijzigingen van de foto’s."
Ik heb de fotonummers gecheckt en het zijn foto's gemaakt in de tijd dat fotografen in dienst waren bij ANP. ANP verwerft dan automatisch het auteursrecht, artikel 7 Auteurswet.

"4.4. SDNL heeft de (al dan niet bijgesneden) foto’s zonder toestemming van ANP zonder naamsvermelding op zijn website openbaar gemaakt. Door zo te handelen heeft SDNL inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten en daarmee onrechtmatig gehandeld op grond waarvan SDNL schadeplichtig is jegens ANP."
Het recht op naamsvermelding en verzet tegen wijziging zijn persoonlijkheidsrechten die alleen de fysieke maker (de fotograaf) toekomen, ANP heeft die rechten niet.

"4.6. ANP heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat als gevolg van de geconstateerde inbreuken schade is geleden. De foto’s zijn opgenomen in een beeldbank en voor het gebruik daarvan moet gewoonlijk een licentievergoeding worden betaald"
Op de foto's van SDNL ontbreekt het watermerk. Mogelijk heeft zij de foto's via een andere partij of via het oude (en gratis) archief van ANP.

"4.9. De kantonrechter volgt ANP in haar standpunt dat voor de schadeberekening aansluiting gezocht kan worden bij de tarieven van Stichting FotoAnoniem. Dit betekent echter niet dat ANP ook volledig gevolgd wordt in haar verdere begroting van de schade op grond van deze tarieven."
De rechter pakt een lager tarief van de stichting, beperkt de toeslag en reduceert de proceskosten tot liquidatietarief.


Rechtbank Midden-Nederland 6 maart 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:928
Gevorderde schadevergoeding niet zonder meer toewijsbaar. Wel aansluiting gezocht bij tarieven Stichting Foto Anoniem. Opslag beperkt tot 25%.


Bijgewerkt 1 maart 2024