06 maart 2019

Foto's via een andere partij dan ANP verkregen?

ECLI:NL:RBMNE:2019:928
Rechtbank Almere
Gemachtigde eiser ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde STICHTING SOCIALE DATABANK NEDERLAND (SDNL) procedeert in persoon bij haar bestuurder.
Rechter: mr. J.A. Schuman, bijgestaan door mr. T. Stokvis

De briefwisseling voorafgaande aan de procedure staat online op de website van SDNL. ANP toont als bewijs dat zij de rechten heeft foto's met haar watermerk.

"4.3. Bij de verdere beoordeling van de vordering wordt er dan ook van uitgegaan dat aan ANP onverkort het recht toekomt de auteursrechten op de foto’s te beheren en te exploiteren, waaronder het recht om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. Op grond van artikel 1 Auteurswet heeft de auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen. ...Verder komt aan de makers van de foto’s op grond van artikel 25 lid 1 sub a en c Auteurswet in beginsel het recht toe op vermelding van hun naam of een andere aanduiding als maker bij de foto en het recht om zich te verzetten tegen wijzigingen van de foto’s."
Niet gesteld of gebleken is dat ANP een uitsluitend recht heeft. Niet gesteld of gebleken is dat ANP zelf de maker is van de foto's. De namen van de fotografen worden zover ik weet niet genoemd.

"4.4. SDNL heeft de (al dan niet bijgesneden) foto’s zonder toestemming van ANP zonder naamsvermelding op zijn website openbaar gemaakt. Door zo te handelen heeft SDNL inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten en daarmee onrechtmatig gehandeld op grond waarvan SDNL schadeplichtig is jegens ANP."
Bij een inbreuk is SDNL schadeplichtig jegens degene die het uitsluitend recht heeft.

"4.6. ANP heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat als gevolg van de geconstateerde inbreuken schade is geleden. De foto’s zijn opgenomen in een beeldbank en voor het gebruik daarvan moet gewoonlijk een licentievergoeding worden betaald"
Een rechter oordeelt lijdelijk, doet geen onderzoek en gaat ervanuit dat onbetwiste stellingen kloppen. Mijn inziens kan SDNL de foto's destijds legaal hebben verkregen: via een andere partij of via het oude (gratis) archief van ANP omdat het watermerk van ANP ontbreekt bij de inbreukfoto's.

"4.9. De kantonrechter volgt ANP in haar standpunt dat voor de schadeberekening aansluiting gezocht kan worden bij de tarieven van Stichting FotoAnoniem. Dit betekent echter niet dat ANP ook volledig gevolgd wordt in haar verdere begroting van de schade op grond van deze tarieven."
De rechter doet zijn best op een zo laag mogelijk tarief uit te komen, beperkt de toeslag en reduceert de proceskosten tot liquidatietarief.


Rechtbank Midden-Nederland 6 maart 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:928
Gevorderde schadevergoeding niet zonder meer toewijsbaar. Wel aansluiting gezocht bij tarieven Stichting Foto Anoniem. Opslag beperkt tot 25%.