12 juli 2019

Geen inbreuk portret Mathijs Bouman

ECLI:NL:RBAMS:2019:4919
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser Roel Dijkstra: mr. L. de Vries, advocatenkantoor I-EE
Gemachtigde gedaagde Dutch News: mr. C.H. Kan, Bremer & De Zwaan
Rechter: mr. E. Pennink