12 juli 2019

Geen inbreuk portret Mathijs Bouman

ECLI:NL:RBAMS:2019:4919
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser Roel Dijkstra: mr. L. de Vries
Gemachtigde gedaagde Dutch News: mr. C.H. Kan
Rechter: mr. E. Pennink