08 december 2021

Foto stembiljet, ANP verliest

ECLI:NL:RBMNE:2021:6042
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders BV
Gemachtigde gedaagde: mr. H.J.A.M. Dohmen
Rechter: mr. R.A. Steenbergen

ANP stuurt ontzettend veel sommatiebrieven via partner Permission Machine en een deel van de wanbetalers wordt gedaagd. De rechter oordeelt dat ANP niet gemachtigd is om voor foto’s van freelance fotografen schadevergoedingen te eisen.


“*Ivm de herleidbaarheid naar een natuurlijk persoon is de afbeelding bij 2.1 verwijderd.”
Opmerkelijk dat de foto niet getoond wordt, bij ANP staat de foto openbaar in de beeldbank.

“3.2. De kantonrechter gaat voorbij aan het verweer van [gedaagde] dat aan de foto geen auteursrechtelijke bescherming toekomt omdat het een simpele, gewone foto is, waarvan er vele soortgelijke op internet te vinden zijn. ANP heeft toegelicht dat de foto het resultaat is van originele en creatieve keuzes van de maker, [A] , zoals de keuzes om:
- de woorden “Tweede Kamer der Staten-Generaal” centraal, boven te plaatsen en de tekst ervoor en erna weg te laten,
- de datum niet te tonen, maar alleen “woens”,
- de foto niet technisch recht op recht te nemen, maar schuin gedraaid op de X-, Y- en Z-as, waardoor de tekst van linksonder naar rechtsboven loopt en de focus is gelegd op het bovenste deel van de tekst, waarbij het onderste deel van de tekst nauwelijks nog leesbaar is,
- tot maximaal “9 bolletjes” van een rij te tonen op de foto.
Dit maakt naar het oordeel van de kantonrechter dat de foto een voldoende eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt.”

Opmerkelijk dat de rechter deze simpele foto van een stembiljet voor bescherming in aanmerking laat komen.

“3.5. Vast staat dat [A] de foto heeft gemaakt. Hij staat in de beeldbank van ANP ook vermeld als de fotograaf. Niet is gesteld of gebleken dat hij de foto heeft gemaakt terwijl hij in dienst was van ANP. Dit brengt mee dat de auteursrechten op de foto op grond van de hoofdregel van artikel 1 Auteurswet aan [A] toekomen. De in de Auteurswet genoemde uitzonderingen daarop doen zich hier niet voor. Op grond van artikel 2 Auteurswet is voor zowel de (gehele of gedeeltelijke) overdracht van auteursrechten als het verlenen van een exclusieve licentie een akte vereist.”
Een fijn stukje dat je kunt gebruiken om een claim van ANP af te wijzen!

“3.6. Overigens heeft ANP naar het oordeel van de kantonrechter, mede gelet op het verweer van [gedaagde] , ook onvoldoende onderbouwd dat voor commercieel gebruik van de foto op een website met naamsvermelding een standaardtarief geldt van € 181,50 inclusief btw per foto per jaar, waarbij een deel van een jaar als volledig jaar in rekening wordt gebracht. Het slechts overleggen van één geanonimiseerde factuur betreffende gebruik vanaf 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 op een website van een (voetbal)foto, waarop een BN’er staat afgebeeld, is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat dit bedrag door ANP als standaardtarief wordt gehanteerd en door licentienemers wordt betaald. Omdat de vordering al strandt op grond van wat hiervoor is beslist, behoeft deze kwestie echter geen verdere bespreking.”
Fijn dat de rechter dit bespreekt. Het lijkt erop dat ANP in rechtszaken geen aansluiting meer zoekt bij de tarieven van Stichting BeeldAnoniem.

“3.7 … [gedaagde] voert daartoe onder meer aan dat zij genoodzaakt was een ter zake deskundige advocaat in te schakelen en dat deze uitgebreid verweer heeft moeten voeren op basis van een omvangrijker feitenonderzoek. Zij stelt onder verwijzing naar de overgelegde specificatie dat de kosten van de gemachtigde in totaal €7.367,60 exclusief btw bedragen (productie 4 [gedaagde] ). ANP voert hiertegen verweer. Volgens ANP gaat het om een zeer eenvoudige, niet bewerkelijke zaak, waarvoor het liquidatietarief geldt, is het de vraag of de genoemde werkzaamheden wel daadwerkelijk zijn verricht en betaald en zijn de opgevoerde kosten onredelijk en buitensporig hoog.”
Als je uitgaat van een tarief van rond de €200/uur kom je uit op 35 uur en dat is inderdaad veel voor een simpele fotoclaim.

De rechter wijst €150 toe voor kosten gemachtigde. De rechtszaak kost gedaagde een tienvoud van de oorspronkelijke claim.


ECLI:NL:RBMNE:2021:6042, Rechtbank Midden-Nederland, 9099288 UC EXPL 21-2389
vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrechten op foto afgewezen


Repost nieuwsbrief Revue nr. 4, 25 januari 2022