03 april 2019

BeeldigBeeld bestond nog niet in 2008

ECLI:NL:RBMNE:2019:1504
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiseres BeeldigBeeld: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gemachtigde gedaagde: mr. W.P. den Hertog
Rechter: mr. R.A. Steenbergen

Gedaagde heeft in 2008 naar aanleiding van een persbericht een foto van een kaasje gepubliceerd op zijn culinaire blog. In 2017 ontvang hij van Permission Machine een brief dat hij inbreuk maakt op de rechten van BeeldigBeeld. Gedaagde verwijdert de foto en meldt dat hij geen rechten heeft geschonden. Als Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders de vordering overneemt meldt gedaagde dat BeeldigBeeld nog niet bestond ten tijde van het 'delict'.

“4.4. De kantonrechter gaat voorbij aan het verweer van [gedaagde] dat aan de foto geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.”
Het is een simpele productfoto meegestuurd met een persbericht.

“4.6. [eiseres] stelt dat aan haar het recht toekomt om de auteursrechten op de foto te beheren en te exploiteren, waaronder het recht om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. Dit wordt ondersteund door de overgelegde verklaringen van de maker van de foto (productie 1 bij conclusie van antwoord en productie 7 bij repliek). Daarin verklaart [A] namelijk onder meer dat [eiseres] , handelend onder de naam [handelsnaam van eiseres] , toestemming heeft om de foto in Nederland te exploiteren en dat zij gerechtigd is om in eigen naam en op eigen kosten op te treden tegen auteursrechtinbreuken op de foto, onder meer door het instellen van een schadevergoedingsactie. In punt 13 bij repliek heeft [eiseres] verduidelijkt dat zij de auteursrechten op de foto niet overgedragen heeft gekregen en dat zij in deze procedure niet optreedt namens of in hoedanigheid van de auteursrechthebbende. Zij vordert op eigen naam de door haar zelf als licentieneemster gelede schade vanwege inbreuk op de auteursrechten op de foto.”
Uit dit stukje kun je afleiden dat fotografen van eiseres niks terugzien van de schadevergoedingsacties van Permission Machine.

“4.8. Zoals [eiseres] zelf ook stelt, heeft [A] in zijn verklaring (productie 7 bij repliek) expliciet verklaard dat [eiseres] , handelend onder de naam [handelsnaam van eiseres] , zijn agent / licentieneemster in Nederland is, en dat hij aan haar een niet exclusieve licentie heeft verstrekt om de foto te gebruiken en in sub-licentie te geven in Nederland. Uit de overlegde stukken valt niet op te maken wanneer [A] deze licentie aan [eiseres] heeft verstrekt. Indien de kantonrechter er evenwel veronderstellenderwijs van uitgaat dat [eiseres] licentieneemster is geworden voor of in de periode waarin [gedaagde] de foto heeft gebruikt, geldt het volgende. Nu het gaat om een niet exclusieve licentie valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat [eiseres] door het gebruik van de foto door [gedaagde] schade heeft geleden. Het staat [A] immers vrij om ook aan anderen licenties voor gebruik van de foto te verstrekken en uit niets blijkt dat [gedaagde] desgevraagd geen licentie zou hebben gekregen. Gelet daarop kan niet worden aangenomen dat [eiseres] is geschaad in haar exploitatiemogelijkheden. Verder heeft [eiseres] niets aangevoerd waaruit blijkt dat [gedaagde] , als hij wel vooraf een licentie had gekocht, de (sub)licentie dan van haar zou hebben afgenomen. Daarom kan niet worden aangenomen dat [eiseres] licentie-inkomsten of winst heeft gederfd. Dit maakt dat haar vordering tot betaling van schadevergoeding moet worden afgewezen. De kantonrechter komt aan verdere beoordeling niet toe.”
Een fijn stukje dat je kunt gebruiken om een claim van BeeldigBeeld af te wijzen.

Jammer dat hier niet duidelijk staat dat BeeldigBeeld achter inbreuken uit 2008 aanjaagt terwijl haar bedrijf pas in 2017 bij de KvK is ingeschreven.
Het is spijtig dat in het vonnis niets staat over het feit dat BeeldigBeeld haar schade begroot op hogere tarieven dan op haar website.


ECLI:NL:RBMNE:2019:1504, Rechtbank Midden-Nederland, 7100967 UC EXPL 18-8469
Vordering tot schadevergoeding van licentieneemster wegens inbreuk op auteursrechten op foto afgewezen.

BeeldigBeeld vertegenwoordigt heden ten dage zes beeldbanken.
Screenshot website BeeldigBeeld 3 november 2023.Repost nieuwsbrief Revue nr. 12, 2 februari 2022
Bijgewerkt op 3 november 2023