03 april 2019

Vermelding "© ANP" ontbreekt

ECLI:NL:RBMNE:2019:1500
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde B.V. wordt vertegenwoordigd door haar directeur
Rechter: mr. R.A. Steenbergen

"2.2 ... Het op de foto afgebeelde kunstwerk is door medewerkers van [gedaagde] uitgevoerd. De op de foto afgebeelde persoon is een medewerker van [gedaagde] ."
Mogelijk is de gedaagde B.V. mederechthebbende vanwege het kunstwerk dat op de foto staat.

"2.3. [gedaagde] heeft zonder daartoe strekkende licentie een uitsnede van de foto zonder de vermelding “© ANP” op de door haar geëxploiteerde website www. [handelsnaam van gedaagde] .nl geplaatst."
Mogelijk heeft de gedaagde B.V. een foto zonder watermerk gevonden via Google of een foto gekregen van de fotograaf.

"4.2 ... Op grond van artikel 1 Auteurswet (Aw) heeft de auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. ... Verder komt aan de maker van de foto op grond van artikel 25 lid 1 sub a en c Aw in beginsel het recht toe op vermelding van zijn naam of een andere aanduiding als maker bij de foto en het recht om zich te verzetten tegen wijziging van de foto."
Niet gesteld of gebleken is dat ANP het uitsluitend recht heeft.
ANP kan mijn inziens niet gezien worden als de maker van de foto omdat in haar beeldbank de naam van de fotograaf wordt vermeld.

"4.3 ... Voor zover [gedaagde] een beroep doet op schending van het portretrecht en van de privacy van haar medewerker, die op de foto staat afgebeeld, gaat de kantonrechter daaraan voorbij. Dit omdat alleen die medewerker daarop een beroep kan doen."

"4.5 ... ANP stelt dat voor de tarieven aansluiting moet worden gezocht bij de tarievenlijst 2015 van de Stichting Foto Anoniem. [gedaagde] heeft dit niet weersproken, zodat de kantonrechter daarvan uitgaat."

"4.6. De kantonrechter acht het in dit geval redelijk om naast het bedrag aan gederfde licentievergoeding een opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor geleden schade vanwege het ontbreken van de naamsvermelding en het gebruik in bewerkte vorm."
Toeslag voor schending persoonlijkheidsrechten terwijl ANP mijn inziens die rechten niet heeft.

Rechter wijst 125% tarief Stichting Foto Anoniem toe, 15% buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten tegen liquidatietarief.


Rechtbank Midden-Nederland 3 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1500