16 mei 2019

Foto plant beeldbank Visions

ECLI:NL:RBROT:2019:4259
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: J.J.A. Leijten van Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. G.A.F.M. Wouters

Foto is opgespoord door Permission Machine. Gedaagde heeft de foto direct verwijderd en aangeboden €22,50 te betalen voor gederfde licentie-inkomsten. Gedaagde betwist in de procedure enkel het tarief van de gederfde licentievergoeding.

“4.6 Het door Permission Machine op 7 juni 2017 gedane voorstel aan [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 175,- aan schadevergoeding doet naar het oordeel van de kantonrechter schattenderwijs afdoende recht aan de door Visions geleden schade in verband met de plaatsing van de foto. Daarbij weegt allereerst mee dat [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij bij verschillende bedrijven een foto zonder licentie kan kopen tegen een voordeliger tarief dan Visions hanteert. De kantonrechter zal niet uitgaan van de tarieven van Stichting Foto Anoniem nu door Visions niet is weersproken dat foto’s tegen een lager tarief gekocht kunnen worden. Visions heeft echter bij gelegenheid van de comparitie van partijen wel aangevoerd dat een prijs van een foto afhankelijk is van meerdere factoren waaronder de kwaliteit van de foto en hoe lang de foto wordt gebruikt op een website. De kantonrechter is van oordeel dat het daarop gelet op de weg van [gedaagde] had gelegen om zijn stelling dat dezelfde foto ook tegen een lager tarief gekocht kan worden nader te onderbouwen. Hij heeft dat echter niet gedaan. [gedaagde] heeft bijvoorbeeld niet gesteld dat de foto die hij op de overgelegde websites tegen een lager tarief kan kopen van dezelfde kwaliteit zijn. Eveneens is door [gedaagde] niet onderbouwd bij welk tarief aansluiting kan worden gezocht nu de tarieven uiteenlopen van €9,80 tot €1,05 per afbeelding.”

In plaats van onderbouwing te verlangen van gedaagde voor een lager tarief had de rechter bewijs aan Visions kunnen vragen van de daadwerkelijke verkoopprijs. De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij eiser.
Tarieven in de markt variëren van €1,05 tot €9,80 en de rechter kiest voor een schadebedrag van €175,- waar eiser in eerder stadium mee akkoord zou zijn gegaan.

“4.7 De kantonrechter acht het in dit geval ook redelijk om een verhoging met een factor 0.5 te hanteren. Immers ook de kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid behoren krachtens het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 sub b BW tot vermogensschade en mogen daarbij in rekening worden gebracht.”

Rechter neemt een ‘all-in’ schadebedrag over van Visions en doet er eigenhandig een toeslag bovenop.
Naast tijd en stress kost het gedaagde met nakosten meer dan €700,-.


ECLI:NL:RBROT:2019:4259, Rechtbank Rotterdam, KTN-7440910_23052019
IE zaak, inbreuk op het auteursrecht. Omvang van de schade wordt beperkt. Gedaagde heeft aangevoerd een soortgelijke foto ook tegen een voordeliger tarief bij andere bedrijven te kunnen kopen. Proceskosten o.b.v. het liquidatietarief.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 7, 28 januari 2022