14 november 2023

Een mooi vonnis met Copyright-cop

ECLI:NL:RBOVE:2023:4658
Rechtbank Zwolle
Gemachtigde eiseres B.V.: D.J.H. Dijkstra (nl.legal LLP)
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. J.N. Bartels

Een zaak van no-cure-no-pay-jurist Dirk Dijkstra die zijn diensten aanbiedt via de website Copyright-cop.nl.

De kantonrechter oordeelt dat gedaagde inbreuk gemaakt heeft op het auteursrecht van eiseres. Interessant in dit geschil of gedaagde een schadevergoeding moet betalen en zo ja hoe hoog:

"4.1. [eiseres] vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 1.103,17, bestaande uit een schadevergoeding voor een inbreuk op het auteursrecht van [eiseres] (€ 360,00), een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht (€ 180,00) en een inbreuk op het persoonlijkheidsrecht (€ 180,00). Verder bestaat het gevorderde bedrag uit gemaakte onderzoekskosten (€ 212,75), buitengerechtelijke incassokosten (€ 143,10) en verschuldigde rente (€ 6,04)."

"5.4 (...) Ook het per ongeluk schenden van andermans auteursrecht levert wettelijk gezien een inbreuk op het auteursrecht op. Van een exploitant van een webshop mag bovendien verwacht worden dat hij zich ervan vergewist of de foto(’s) die hij op zijn website wil plaatsen en aldus openbaar wil maken, auteursrechtelijk is/zijn beschermd"

Een inbreuk geldt als een onrechtmatige daad als je redelijkerwijs had moeten weten dat je rechten schond, art. 29b.1 Aw. Voor professioneel gebruik geldt een onderzoekplicht.

"5.7. Nu de schade niet exact is vast te stellen, zal deze begroot moeten worden op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de geleden schade. (...) [eiseres] heeft voldoende onderbouwd gesteld dat zij tarieven hanteert die overeenstemmen met de tarievenlijst van Stichting BeeldAnoniem (voorheen genaamd Stichting FotoAnoniem)."
Zover ik weet sluit Dirk Dijkstra voor al zijn cliënten aan bij de tarievenlijst van Stichting BeeldAnoniem. Het lijkt mij sterk dat deze bedragen vrijwillig betaald worden. Ik zag wel facturen via Dirk Dijkstra met deze bedragen doch die lijken achteraf, ná geconstateerd gebruik, opgemaakt.

"5.9. De kantonrechter is van oordeel dat [eiseres] onvoldoende heeft onderbouwd dat [gedaagde] de foto voor bedrijfsmatige doeleinden heeft gebruikt. (...) Dit maakt dat naar het oordeel van de kantonrechter het tarief voor particulieren moet worden gehanteerd, zijnde een bedrag van € 90,00."
Kantonrechter kiest het laagste bedrag van de tarievenlijst van Stichting BeeldAnoniem.

"5.10. Verder wordt geoordeeld dat er geen sprake is van schending van de persoonlijkheidsrechten van [eiseres] als bedoeld in artikel 25 Aw. (...) Als fictieve maker is [eiseres] dan ook niet door overdracht gerechtigde geworden. Ook is niet gesteld of bleken dat de werkelijke maker [eiseres] gemachtigd heeft om deze vordering voor haar in te stellen. De kantonrechter ziet daarom geen grond voor de gevorderde opslag en wijst deze af."
Persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar.

"5.11. De kantonrechter ziet evenmin aanleiding om schadevergoeding toe te kennen wegens de gestelde afbreuk aan het zelfbeschikkingsrecht oftewel het recht om zelf te bepalen waar, hoe en hoe lang de foto wordt gebruikt. Dit omdat aangenomen kan worden dat de waarde van de exclusiviteit van de foto is verdisconteerd in de licentievergoeding."

"5.13. De kantonrechter is van oordeel dat [eiseres] onvoldoende heeft onderbouwd dat de onderzoekskosten die zij stelt te hebben gemaakt specifiek op de auteursrechtinbreuk van [gedaagde] zien."

"5.15. De kantonrechter is van oordeel dat drie door [eiseres] verzonden e-mails voor vergoeding in aanmerking komen. Gelet op de door [eiseres] overgelegde urenspecificatie rekent zij 0,10 uren voor het opstellen van een e-mail en hanteert zij een uurtarief van € 185,00. Dit betekent dat een bedrag van € 61,05 zal worden toegewezen. (0,33 x € 185,00 = € 61,05)."

"5.18. Hoewel de vordering van [eiseres] grotendeels wordt afgewezen, heeft [eiseres] zich voor dat deel van haar vordering wel tot de kantonrechter moeten wenden. In die omstandigheid ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt."


De kantonrechter wijst alle opslagen af, reduceert de onderzoeks- en incassokosten, compenseert de proceskosten en komt uit op een totaalbedrag van €151,05.

Had gedaagde in het voortraject een onderbouwd schikkingsvoorstel gedaan, bijvoorbeeld €50,- met verwijzing naar deze zaak, dan had hij waarschijnlijk zijn proceskosten vergoed gekregen.


Rechtbank Overijssel 14 november 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4658
Schadevergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de tarieven van BeeldAnoniem. Commercieel gebruik van de foto niet vast komen te staan, daarom het tarief voor een particulier. Geen aanleiding voor verhoging van de schadevergoeding. Vordering grotendeels afgewezen. Proceskosten gecompenseerd.

Gepubliceerd op 17 november 2023.