01 december 2023

'No Cure No Pay' partij ingeschakeld

ECLI:NL:RBAMS:2023:8442
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: All-Round Incasso
Gemachtigde gedaagde GVB EXPLOITATIE B.V.: mr. A.G. Colenbrander en mr. H.B. van Engelenburg
Rechter: mr. M.L.S. Kalff bijgestaan door griffier mr. E.H. van Kolfschooten

De fotograaf heeft een 'No Cure No Pay' partij ingeschakeld om een betwiste vordering te innen. Het bedrag van de vordering ligt boven de drempelwaarde voor kantonrechtszaken. De fotograaf vermindert de vordering doch neemt geen afstand van het meer gevorderde.

Het geschil:

"2.3. In 2017 heeft GVB met reclamebureau The Oddshop (inmiddels opgegaan in Media Monks Publishing B.V.) een overeenkomst gesloten (...) waaronder in ieder geval het maken van beelden voor een reclamecampagne."
GVB heeft een sublicentie voor de foto's via The Oddshop.

"2.4. The Oddshop heeft voor de uitvoering van haar opdracht een overeenkomst gesloten met [eiser] ."
The Oddshop heeft de foto's uitgegeven.

"2.6. In 2022 heeft [eiser] geconstateerd dat GVB nog gebruik maakte van een aantal van zijn foto’s (...). [eiser] heeft toen contact opgenomen met GVB en gesteld dat GVB zijn werk maar mocht gebruiken tot juni 2020."

"2.7. GVB heeft hierop gereageerd door aan te geven dat zij niet wist dat het gebruik van de foto’s was beperkt in tijd en dat zij dacht dat een totale afkoopsom was afgesproken. (...). Bij dit overleg was ook het reclamebureau betrokken."
Onbekend is wat er in de overeenkomst tussen GVB en The Oddshop staat over het gebruik van de foto's. Als daar geen beperking in tijd is afgesproken kan GVB een beroep doen op art. 29b.1 Aw en is zij niet schadeplichtig.

"2.8. Dit overleg heeft ertoe geleid dat GVB [eiser] in december 2022 een afkoopsom heeft betaald van €37.026 (inclusief BTW) voor het gebruik van de vier beelden voor de tijdsperiode juni 2020 tot en met augustus 2022."
Een bizar hoog bedrag voor het langer dan de afgesproken termijn gebruiken van vier in opdracht gemaakte foto's. Vermoedelijk veel hoger dan betaald door The Oddshop voor de hele opdracht. 

"2.9. In februari 2023 heeft [eiser] weer contact opgenomen met GVB omdat hij er achter was gekomen dat GVB volgens hem gebruik maakte van de foto ‘ochtendhumeur’ (hierna: de Foto) op de website ‘overgvb.nl’ in de periode juni 2020 tot augustus 2022."
Een foto afkomstig uit dezelfde opdracht, die eveneens langer is gebruikt dan overeengekomen.

"2.11. [eiser] heeft GVB op 20 mei 2023 voor het gebruik van de Foto een factuur gestuurd ter hoogte van €29.161 (inclusief BTW). Dit bedrag bestaat uit het gebruik van het beeldrecht met een opslag op grond van de volgens [eiser] toepasselijke Algemene voorwaarden van de Dutch Professional Photographers (hierna: DuPho voorwaarden) voor onrechtmatig gebruik en het ontbreken van naamsvermelding."
Een nog hoger bedrag per foto dan het eerder betaalde en al bizar hoge bedrag.
GVB heeft een overeenkomst met The Oddshop en niet met de fotograaf, de Algemene voorwaarden DuPho zijn niet van toepassing.
Uit het gestelde leid ik af dat naamsvermelding voor juni 2020 al ontbrak. Dat betekent dat de foto anoniem is uitgegeven, de fotograaf geen recht meer heeft op naamsvermelding (art. 25.1a Aw.) en dat de fotograaf zijn rechten via de uitgever dient uit te oefenen (art. 9 Aw.).

"3.3. GVB voert verweer. Zij stelt zich op het standpunt dat zij niet aansprakelijk is jegens [eiser] omdat (i) er geen relevante overeenkomst tot stand is gekomen tussen GVB en [eiser] en (ii) het in deze zaak aan de orde gestelde gebruik van de Foto geacht moet worden te zijn gedekt door de afkoopsom van €37.026 die GVB in december 2022 aan [eiser] heeft betaald."
GVB zou in deze procedure kunnen proberen de eerdere afkoopsom terug te vorderen.

"5.4. verwijst de zaak (...) naar een kamer van deze rechtbank voor andere zaken dan kantonzaken (...) alwaar partijen bij advocaat dienen te verschijnen."

De fotograaf kan zich niet meer 'No Cure No Pay' laten bijstaan. De kantonrechter wijst op de Wet op de rechtsbijstand. Mijn ervaring is dat bij een zakelijk IE-geschil het voor onvermogenden lastig is een advocaat te vinden die de zaak op toevoeging (= gesubsidieerde rechtsbijstand) wil doen.


Bevoegdheid kantonrechter. Artikel 93 Rv. Vordering boven de 25.000.

Gepubliceerd op 22 januari 2024