19 november 2021

Foto Markthal Rotterdam €50

ECLI:NL:RBAMS:2021:6721

Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gemachtigde gedaagde: I. Al Amudi
Rechters: mrs. E. Pennink en C.W. Inden

Een fijn stukje omdat de tarieven van Stichting BeeldAnoniem (voorheen Stichting Foto Anoniem) zijn afgewezen, rechter het tarief van de overlegde stukken niet overneemt en rechter opmerkt dat er verwezen wordt naar voor eiser gunstige jurisprudentie.

“[gedaagde] heeft de hoogte van de schade bestreden en daarbij verwezen naar de door haar gebruikte foto’s en licenties die zij heeft betaald voor haar website, maar deze tarieven kunnen niet als uitgangpunt dienen voor de door [eiser] geleden schade, nu niet duidelijk is waarop die tarieven zijn gebaseerd. Anderzijds is het onwaarschijnlijk dat indien [gedaagde] [eiser] langs de reguliere weg had benaderd zij het door [eiser] gehanteerde tarief had betaald, zodat het door [eiser] in dit geding gehanteerde tarief niet als uitgangspunt kan gelden. De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij [eiser] . De enkele verwijzing naar zijn tarieven is gelet op de betwisting van de zijde van [gedaagde] onvoldoende. [eiser] heeft nagelaten afdoende overtuigende stukken in het geding te brengen waaruit valt op te maken dat hij deze foto voor de door hem gehanteerde tarieven ten behoeve van een website die vergelijkbaar is aan die van [gedaagde] , heeft geleverd. De wel door [eiser] overgelegde stukken bieden die duidelijkheid niet. Enerzijds omdat het deels om een offerte gaat en anderzijds omdat voor zover sprake is van facturen, daaruit niet blijkt wat de aard van de opdracht en opdrachtgever is en de omvang van de verspreiding. Bovendien blijkt daaruit niet dat het deze foto betreft. De verwijzing naar eerdere uitspraken, dan wel de tarievenlijst Stichting Beeld Anoniem geeft evenmin voldoende duidelijkheid omtrent de in dit geval door [eiser] geleden schade. Deze tarievenlijst is anders dan [eiser] kennelijk meent niet bedoeld om als onderbouwing van de schade in het individuele geval dienst te doen. De uitspraken bieden onvoldoende duidelijkheid nu er alleen uitspraken zijn overgelegd die het standpunt van [eiser] onderbouwen, maar er ook voldoende uitspraken, ook van Hoven, zijn die een andere lijn volgen. Dat leidt ertoe dat de schade, bij gebreke aan andere aanknopingspunten, zal worden geschat op € 50,00.”

De rechter gaat voorbij aan het feit dat gedaagde normaliter betaalt voor foto’s en dat het leek alsof deze foto vrij te gebruiken was.

Gedaagde krijgt niets voor de kosten gemachtigde toegewezen. Waardoor de procedure haar waarschijnlijk meer gekost heeft dan de oorspronkelijke claim.


ECLI:NL:RBAMS:2021:6721, Rechtbank Amsterdam, CVEXPL 21-6687
Auteursrecht. Inbreuk. Tarievenlijst Stichting Beeld Anoniem niet geschikt voor bepaling schade. Schade is verder niet voldoende onderbouwd, maar wordt door kantonrechter geschat. Proceskostenveroordeling wordt niet gebaseerd op 1019h RV

Beeldanoniem
…die lijst werd zo’n twintig jaar geleden door de mededingingsautoriteit verboden. Vanaf dat moment fungeert de lijst van onze Stichting als leidraad voor o.a. juristen en rechters in juridische procedures...


Repost nieuwsbrief Revue nr. 3, 24 januari 2024