22 februari 2023

Geen originele en creatieve keuzes

ECLI:NL:RBMNE:2023:993
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort
Gemachtigde eiser: mr. J.J. Wolleswinkel
Gemachtigde gedaagde geanonimiseerd
Rechter: mr. R.A. Steenbergen

"2.3. [eiser] stelt dat zij in september 2021 heeft ontdekt dat op de website www. [gedaagde] .nl (hierna ook: de website) in totaal elf afbeeldingen (hierna ook: de afbeeldingen) van [eiser] van door haar ontworpen en gebouwde chalets waren geplaatst. [eiser] had daarvoor geen toestemming gegeven en haar naam stond er niet bij vermeld. Volgens [eiser] heeft [gedaagde] daardoor inbreuk gemaakt op de aan haar toekomende auteursrechten op die afbeeldingen en heeft zij als gevolg daarvan schade geleden."

Mijn inziens lijdt eiser schade doordat gedaagde het doet voorkomen alsof zij de chalets ontworpen en gebouwd heeft. En niet vanwege de rechtenschending op de foto's.

"2.5. [eiser] vordert daarom in deze procedure dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt om aan [eiser] € 1.980,00 te betalen aan gemiste licentievergoeding als schadevergoeding voor de gepleegde auteursrechtinbreuk, althans een door de kantonrechter te bepalen bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente, en [gedaagde] veroordeelt in de werkelijk door haar gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv van € 6.611,00, althans een door de kantonrechter te bepalen bedrag."

Eiser verkoopt geen foto's en kan mijn inziens dus geen licentievergoedingen zijn misgelopen.

"3.2 ... Voor de kantonrechter en [gedaagde] werd pas tijdens de mondelinge behandeling duidelijk dat [eiser] ook een beroep wilde doen op schending van aan haar toekomende auteursrechten op de afgebeelde ontwerpen. [gedaagde] heeft zich daar niet goed tegen kunnen verweren. [eiser] heeft de kantonrechter verzocht nog een akte toe te staan, zodat zij dit onderdeel nader kan toelichten. De kantonrechter vindt het in strijd met de goede procesorde om nog een aktewisseling toe te staan"

"3.5. [eiser] heeft in de dagvaarding op geen enkele wijze toegelicht waarom volgens haar aan de afbeeldingen auteursrechtelijke bescherming toekomt. (...) Gezien de foto’s en het gebruiksdoel daarvan zijn de gemaakte keuzes meer functioneel en technisch bepaald geweest. Dát er vrije en creatieve keuzes zijn gemaakt en welke dat zijn, is niet voldoende gesteld en toegelicht. Daarom valt niet in te zien dat er een persoonlijke noot van de maker aan de foto’s is gegeven."

"De kantonrechter:
4.1. wijst de vorderingen af,
4.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op vandaag begroot op nihil."


Fijne jurisprudentie. Normaliter hebben fotozaken waarbij ingezet wordt op misgelopen licentievergoedingen een andere uitkomst.
Spijtig dat het voortkomt uit een zaak waar wel degelijk rechten geschonden zijn met de chalets die op de foto's staan.

Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:993
Vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrechten op afbeeldingen afgewezen.

Boek9.nl
Foto's van chalets zijn functioneel en technisch bepaald.