08 juli 2022

Door woningverkoper toegevoegd op Makelaarsland

ECLI:NL:RBROT:2022:6068
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven te Uitgeest
Gedaagden procederen in persoon
Rechter: mr. A.J.L.M. van der Wildt

Eiser heeft 2 dagvaardingen uitgebracht. Op 28 december 2021 aan Makelaarsland en op 30 december 2021 aan persoon B. Beiden met bijlagen 1A tot en met 10 en met identieke gevorderde bedragen.

“3.2. Makelaarsland baseert de eis op het volgende. Het klopt dat er foto’s op de website van Makelaarsland en Funda zijn gepubliceerd, waar achteraf auteursrecht op bleek te rusten. [persoon B] heeft die foto’s aan de online presentatie van zijn woning toegevoegd. In de verkoopvoorwaarden van Makelaarsland staat - voor zover van belang - het volgende: “Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enig materiaal van een andere makelaar of derden, zoals doch niet uitsluitend de foto’s en verkooptekst van de woning, te gebruiken voor de presentatie van de woning, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende makelaar of derden. De opdrachtgever vrijwaart Makelaarsland B.V. voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een inbreuk op het auteursrecht”. [persoon B] is dus verantwoordelijk voor het schenden van het auteursrecht en Makelaarsland is gevrijwaard. [persoon A] moet de vordering volledig bij [persoon B] innen.”

Makelaarsland roept voor haar dagvaarding persoon B in vrijwaring op. Rechter keurt dat goed en gelast een hoorzitting.
Mij lijkt overduidelijk dat eiser twee verschillende partijen heeft gedagvaard voor hetzelfde “delict”. Mij lijkt overduidelijk dat er geen opzet in het spel is en volgens artikel 13 lid 1 van Richtlijn 2004/48/EG ben je als particulier dan niet schadeplichtig. Bovendien zal het hier waarschijnlijk gaan om foto’s van de te koop staande woning en is het de vraag of de fotograaf de (exclusieve) rechten heeft; een (binnenhuis)architect of de woningverkoper kan (mede)rechthebbende zijn.
Mijn inziens had de rechter dit gelijk af kunnen doen als bagatel en is een mondelinge behandeling overbodig. Nu worden partijen verder op kosten gejaagd.


ECLI:NL:RBROT:2022:6068, Rechtbank Rotterdam, 9621140 / CV EXPL 22-389
Incident. Vrijwaring. Artikel 210 lid 1 Rv. Toewijzing.

Einduitspraak 25 november 2022
Partijen zijn hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van een buiten proportionele schadevergoeding.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 72, 15 aug. 2022
Bijgewerkt 30 nov. 2022