15 oktober 2019

Fotograaf verkoopt licenties via Oypo

ECLI:NL:RBAMS:2019:8643
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: J.S. Evers
Gedaagde procedeert in persoon, ik (Martine Bakx) heb hem geholpen met zijn verweer.
Rechter: mr. B. Brokkaar

Een portretfoto is met watermerk van eiser gebruikt op een blog. Eiser vorderde hiervoor €500. Gedaagde heeft de sommatiebrief met commentaar op zijn blog gepubliceerd en zich negatief uitgelaten op sociale media over eiser.
Eiser verkoopt licenties voor gebruik op een blog voor €4,50 via Oypo.

“4. …De door [eiseres] geëiste vergoeding van € 250,00 is onredelijk hoog. Voor een particuliere weblog worden doorgaans tarieven van €15,00 tot €20,00 gerekend. [eiseres] biedt haar foto’s normaal gesproken voor €4,50 aan. Het extra bedrag van €250,00 moet worden gezien als een boete en is onrechtmatig.”
In het verweer is onder andere opgenomen dat eiser na dagvaarding de verwijzing op haar website naar Oypo verwijderd heeft. In producties van eiser is deze link nog zichtbaar.

“10. … Het beroep van [gedaagde] op het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de Auteurswet kan [gedaagde] evenmin baten. De reikwijdte van dat artikel is beperkt tot gevallen waarin een portret in opdracht van of ten behoeve van de geportretteerde is gemaakt. De foto van [betrokkene] is in opdracht van UWV Werkbedrijf gemaakt en uit niets blijkt dat deze opdracht is gegeven ten behoeve van [betrokkene] . Naar mag worden aangenomen was het primaire doel van de opdracht niet om [betrokkene] een portret van zichzelf te doen verschaffen of aan te bieden, maar om een foto te produceren die UWV Werkbedrijf bedrijfsmatig kon gebruiken. … wordt zijn stelling als onvoldoende onderbouwd gepasseerd.”
Eiser heeft nagelaten deze stelling te betwisten. De rechter oordeelt dus niet lijdelijk en mijn inziens ook nog eens fout: Max Pam was niet toevallig aanwezig bij zijn eigen lezing; het initiatief voor deze foto kwam niet van de fotograaf.

“12. … Bij de berekening van haar schade heeft [eiseres] aansluiting gezocht bij de gebruikelijke licentievergoeding die zij hanteert voor het gebruiksrecht van haar foto’s, te weten € 250,00. Dat zij voor het gebruik van haar foto’s doorgaans een basislicentietarief in rekening brengt ter hoogte van dit bedrag, heeft [eiseres] met verwijzing naar de informatie op haar website voldoende aannemelijk gemaakt.”
Ter zitting kreeg eiser een zwarte stift om haar meegebrachte bewijsstukken voor het tarief van €250 te anonimiseren. Rechter nam de stukken niet aan omdat het sommaties achteraf waren.

“13. [eiseres] heeft verder gesteld dat de plaatsing van de foto zonder vermelding van haar naam voor extra schade heeft geleid, te begroten op €250,00. Over de lengte van de rechterzijde van de foto staat echter, zoals [gedaagde] terecht heeft aangevoerd, in witte letters haar pseudoniem en handelsnaam gedrukt: [bedrijf] ”. In zoverre heeft dus naamsvermelding plaatsgevonden en gaat de stelling van [eiseres] dat zij schade heeft geleden als gevolg van misgelopen naamsbekendheid (en mogelijke bijbehorende inkomsten) niet op. Dit deel van de vordering zal worden afgewezen.”
Gedaagde moet €250 schadevergoeding betalen plus proceskosten.

Eiseres is in hoger beroep gegaan. Alwaar de opslag van €250 voor ontbreken naam alsnog is toegewezen.


ECLI:NL:RBAMS:2019:8643, Rechtbank Amsterdam, 7842131 CV EXPL 19-13328
Gevorderd wordt schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrechten en persoonlijkheidsrechten, en wegens materiële en immateriële schade door uitlatingen van gedaagde. Kantonrechter oordeelt dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht van eiseres, waarvoor gedaagde schadeplichtig is. Eer en goede naam van eiseres worden niet zodanig aangetast door de teksten van gedaagde dat daarvoor het recht van vrijheid van meningsuiting van gedaagde dient te wijken.

ECLI:NL:GHAMS:2021:460, Gerechtshof Amsterdam, 200.276.339/01
Schadevergoeding wegens inbreuk auteursrecht; publicaties niet onrechtmatig; afwijzing gebod tot verwijdering

Gedaagde Jaap Plaisier over de uitspraak
Jaap heeft meerdere blogs gewijd aan fotografe Mariët Sieffers.


#15 Revue