15 oktober 2019

Fotografe verkoopt licenties via Oypo

ECLI:NL:RBAMS:2019:8643
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigden eiseres Mariët Sieffers: J.S. Evers en mr. C.M.D. de Waele
Gedaagde Jaap Plaisier procedeert in persoon, ik (Martine Bakx) heb hem geholpen met zijn verweer.
Rechter: mr. B. Brokkaar

Deze foto van Max Pam is met watermerk van de fotografe gebruikt op een blog. Zij vorderde hiervoor €500. Gedaagde heeft de sommatiebrief met commentaar op zijn blog gepubliceerd en zich negatief uitgelaten op sociale media over de fotografe.
Fotografe verkoopt licenties voor gebruik op een blog voor €4,50 via Oypo.

“4. …De door [eiseres] geëiste vergoeding van € 250,00 is onredelijk hoog. Voor een particuliere weblog worden doorgaans tarieven van €15,00 tot €20,00 gerekend. [eiseres] biedt haar foto’s normaal gesproken voor €4,50 aan. Het extra bedrag van €250,00 moet worden gezien als een boete en is onrechtmatig.”
In het verweer is onder andere opgenomen dat de fotografe na dagvaarding de verwijzing op haar website naar Oypo verwijderd heeft. In producties van eiseres is deze link nog zichtbaar.

“10. … Het beroep van [gedaagde] op het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de Auteurswet kan [gedaagde] evenmin baten. De reikwijdte van dat artikel is beperkt tot gevallen waarin een portret in opdracht van of ten behoeve van de geportretteerde is gemaakt. De foto van [betrokkene] is in opdracht van UWV Werkbedrijf gemaakt en uit niets blijkt dat deze opdracht is gegeven ten behoeve van [betrokkene] . Naar mag worden aangenomen was het primaire doel van de opdracht niet om [betrokkene] een portret van zichzelf te doen verschaffen of aan te bieden, maar om een foto te produceren die UWV Werkbedrijf bedrijfsmatig kon gebruiken. … wordt zijn stelling als onvoldoende onderbouwd gepasseerd.”
Eiseres heeft nagelaten dit verweer te betwisten. De rechter oordeelt niet lijdelijk en mijn inziens ook nog eens fout: Max Pam was niet toevallig aanwezig bij zijn eigen lezing; de foto's zijn vanwege Max Pam in opdracht gemaakt en dat valt binnen de reikwijdte van art. 19.3 Aw.

“12. … Bij de berekening van haar schade heeft [eiseres] aansluiting gezocht bij de gebruikelijke licentievergoeding die zij hanteert voor het gebruiksrecht van haar foto’s, te weten € 250,00. Dat zij voor het gebruik van haar foto’s doorgaans een basislicentietarief in rekening brengt ter hoogte van dit bedrag, heeft [eiseres] met verwijzing naar de informatie op haar website voldoende aannemelijk gemaakt.”
Ter zitting kreeg eiseres een zwarte stift om haar meegebrachte bewijsstukken voor het tarief van €250 te anonimiseren. Rechter nam de stukken niet aan omdat het allemaal sommaties achteraf waren die onder dreiging van juridische stappen zijn betaald.

“13. [eiseres] heeft verder gesteld dat de plaatsing van de foto zonder vermelding van haar naam voor extra schade heeft geleid, te begroten op €250,00. Over de lengte van de rechterzijde van de foto staat echter, zoals [gedaagde] terecht heeft aangevoerd, in witte letters haar pseudoniem en handelsnaam gedrukt: [bedrijf] ”. In zoverre heeft dus naamsvermelding plaatsgevonden en gaat de stelling van [eiseres] dat zij schade heeft geleden als gevolg van misgelopen naamsbekendheid (en mogelijke bijbehorende inkomsten) niet op. Dit deel van de vordering zal worden afgewezen.”
Gedaagde moet €250 schadevergoeding betalen plus proceskosten tegen liquidatietarief. Eiseres heeft nog om herstelvonnis gevraagd omdat er niet genoeg procespunten zouden zijn toegekend.

Eiseres is in hoger beroep gegaan omdat de schadevergoeding voor smaad en het verzoek voor verwijdering van de blogs is afgewezen. In hoger beroep is dat wederom afgewezen en is de gevorderde opslag van €250 voor ontbreken naam alsnog toegewezen.


ECLI:NL:RBAMS:2019:8643, Rechtbank Amsterdam, 7842131 CV EXPL 19-13328
Gevorderd wordt schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrechten en persoonlijkheidsrechten, en wegens materiële en immateriële schade door uitlatingen van gedaagde. Kantonrechter oordeelt dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht van eiseres, waarvoor gedaagde schadeplichtig is. Eer en goede naam van eiseres worden niet zodanig aangetast door de teksten van gedaagde dat daarvoor het recht van vrijheid van meningsuiting van gedaagde dient te wijken.

Het hoger beroep

Gedaagde Jaap Plaisier over de uitspraak
Jaap heeft meerdere blogs gewijd aan fotografe Mariët Sieffers.


Repost Nieuwsbrief Revue nr. 15, 5 februari 2022
Bijgewerkt 21 september 2023