09 oktober 2019

"daarvoor is het strafrechtelijke traject beschikbaar"

ECLI:NL:RBGEL:2019:4427
Rechtbank Gelderland
Gemachtigde eiser Algemeen Nederlands Persbureau ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde Body & Beauty Productions B.V. procedeert in persoon
Rechter: mr. G.J. Meijer

“2.2. De vennootschap naar Belgisch recht, Permission Machine BVBA, gevestigd te Herentals, België (hierna: Permission Machine), is gemachtigd om namens ANP licenties aan te bieden/te verstrekken en inbreuken op te sporen.”

Dit sluit niet uit dat je via een andere partij een licentie kunt verkrijgen.

“3.3. Body & Beauty voert verweer en stelt dat zij de desbetreffende foto van haar website heeft gehaald zodra zij besefte dat er kennelijk sprake was van auteursrechtinbreuk.”
Uit het latere punt 4.9 leid ik af dat de verwijderde foto nog op de server van gedaagde stond.

“4.7. Er is naar het oordeel van de kantonrechter echter geen plaats voor toepassing van de gevorderde verhoging met 50% voor de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van het plegen van inbreuk op auteursrechten, zoals ANP vordert. De tarieven van Stichting Foto Anoniem gaan er namelijk vanuit dat de rechthebbende zelf niet om toestemming is gevraagd. Daarnaast is het verlies van exclusiviteit geen grond voor verhoging van de schadevergoeding omdat ook het verlenen van gewone licenties leidt tot verlies van exclusiviteit. Ten slotte is in het Nederlandse recht geen grondslag aanwezig voor het toekennen van een schadevergoeding bij wijze van straf; daarvoor is het strafrechtelijke traject beschikbaar.”
Een fijn stukje om een opslag op de tarieven van stichting Foto Anoniem af te wijzen.

“4.11. Primair voert Body & Beauty aan dat deze gevorderde kosten moeten worden afgewezen omdat deze niet zijn gemaakt voor Body & Beauty maar voor Body LIFE. De gemachtigden van ANP hebben namelijk steeds de firma Body LIFE aangeschreven in plaats van Body & Beauty, maar die is geen partij in deze zaak. Body & Beauty is pas voor het eerst bij dagvaarding aangeschreven. Body & Beauty is naar haar mening dan ook rauwelijks gedagvaard.”
De berichten hebben Body & Beauty bereikt, er is gereageerd dus dit verweer slaagt niet.

De zaak kost gedaagde €1.200 en gedaagde moet de foto van de server verwijderen op straffe van een dwangsom van €25/dag.

In het midden blijft of ANP de exclusieve rechten heeft, een voorwaarde om op eigen naam schade te mogen vorderen.  


Rechtbank Gelderland 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4427
inbreuk op auteursrecht foto; begroting schade; gemiste licentie-inkomsten; geen punitief element


N.B. Ik kan deze rechter volgen in de onderbouwing al zou een niet-juridisch onderlegde gedaagde die in persoon procedeert -iemand inhuren kost al snel meer dan de claim- mijn inziens beter beschermd moeten worden tegen partijen als Permission Machine.

Mijn tips om een rechtszaak als deze af te wenden:
  • Niet reageren op sommatiebrieven die zijn gericht aan een andere (rechts)persoon.
  • Foto verwijderen, ook van de server als je niet kunt aantonen een licentie te hebben.
  • Vragen naar bewijs dat ze een exclusieve licentie hebben voor de foto.
  • Aansluiting bij de vrijwaringstarieven van stichting Foto Anoniem protesteren.

Bijgewerkt 14 maart 2024