03 september 2019

Schadeclaim van €249.550,15 voor het mislopen van inkomsten

ECLI:NL:GHARL:2019:7104
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Advocaat appellante h.o.d.n. Dutch Creators: mr. R.W. de Pater
Advocaat geïntimeerde Drent Schilderwerken en Binnenhuis V.O.F. e.a.: mr. D. Roesink
Raadsheren: mr. M. Willemse, mr. J.H. Kuiper en mr. R.E. Weening

Hoger beroep, eerder verloor de fotografe, dat vonnis is niet gepubliceerd.

“3.10 Bij brief van 31 oktober 2016 heeft de advocaat van [appellante] aan [geïntimeerden] c.s. bericht dat [geïntimeerden] c.s. zonder toestemming van [appellante] de door haar gemaakte foto’s heeft gebruikt op de website en de facebookpagina van [geïntimeerden] c.s. De advocaat van [appellante] heeft [geïntimeerden] c.s. gesommeerd tot betaling van een bedrag van €249.550,15 aan schadevergoeding en verwijdering van de foto’s van de website en de facebookpagina van [geïntimeerden] c.s.
3.11 Per e-mail van 21 november 2016 heeft [geïntimeerden] daarop onder meer als volgt gereageerd: Aangezien marielle onze website en facebook heeft verzorgd en online gezet, heeft zij de zogenaamde rechten aan ons overgedragen.
3.12 Op 18 januari 2017 heeft [appellante] ten laste van [geïntimeerden] c.s. conservatoir beslag doen leggen op de onroerende zaak van [geïntimeerden]”

Een buitenproportionele eis met beslaglegging gebaseerd op de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem. Met een opslag wegens ontbreken bronvermelding terwijl de fotografe de foto’s zelf zonder die bronvermelding geplaatst heeft.
Er bestaat volop jurisprudentie waarin eenzelfde berekeningen, gebaseerd op de tarieven van Stichting Foto Anoniem, voor de vaststelling van de schade zijn toegewezen, deze eis komt niet uit de lucht vallen.

“4.3 … Wel oordeelt de rechtbank dat [geïntimeerden] c.s. er in de omstandigheden van het geval vanuit mochten gaan dat [appellante] hun een stilzwijgende licentie tot het gebruik van de foto’s heeft toegekend. Op grond hiervan is de rechtbank tot afwijzing van de vorderingen in conventie gekomen. Wat betreft de reconventionele vorderingen heeft de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht, dat een onbeperkte, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om niet is verleend, toegewezen. Daarnaast heeft de rechtbank het onder 3.12 genoemde beslag opgeheven. [appellante] is op grond van artikel 238 Rv overeenkomstig de liquidatietarieven in de proceskosten veroordeeld.”

“8. De beslissing
… verbiedt [geïntimeerden] c.s. ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto’s van [appellante] , op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50,- voor iedere keer dat [geïntimeerden] c.s., na betekening van dit arrest, dit verbod overtreedt met een maximum van € 2.000,-;
veroordeelt [geïntimeerden] c.s. om aan [appellante] vanwege schending van het auteursrecht van [appellante] op de litigieuze foto’s van [appellante] te voldoen een bedrag van € 1.500,-, ten titel van schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit arrest tot de dag der algehele voldoening …
bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van beide instanties draagt;”

Het Hof oordeelt dat de foto’s verwijderd hadden moeten worden op het moment dat de fotograaf daar om had gevraagd en schat de schade voor de fotograaf op €1.500. Dat is nog geen 1% van de oorspronkelijke vordering van €249.550,15 waarvoor beslag is gelegd.
Inbreukmaker moet desondanks de kosten voor haar gemachtigde in de twee procedures zelf betalen.


ECLI:NL:GHARL:2019:7104, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.224.242/01
Foto’s van een niet professionele fotograaf zonder toestemming op website en facebookpagina. Tarieven Stichting Foto Anoniem bieden in dit geval onvoldoende aanknopingspunten.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 34, 7 maart 2024