28 februari 2024

Foto in gemeentelijke inspraakprocedure

ECLI:NL:RBZWB:2024:1486
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gemeente Oosterhout procedeert in persoon
Rechter: mr. Van den Heuvel

Een van de vele stockfoto-procedures van advocatenkantoor I-EE.
De gemeente stelt dat het gebruik onder art. 22.2 Aw is toegestaan, de rechter oordeelt van niet.
In het midden blijft of de inbreuk onder art. 29b.1 Aw verwijtbaar is en als een onrechtmatige handeling beschouwd moet worden.

"2.1.1. [eiser] is professioneel fotograaf en auteursrechthebbende op [de foto], hierna “de Foto”. [eiser] heeft de Foto, waarmee genoemde windturbine in zijn omgeving in de [locatie] vanaf het water in beeld is gebracht, geopenbaard in de eigen beeldbank van [eiser]."
Dat de foto in een eigen beeldbank is opgenomen betekent niet automatisch dat de fotograaf de auteursrechthebbende is, er kunnen foto's van derden in staan.

"2.1.2. Gemeente Oosterhout maakt gebruik van [de website] , hierna “de Website. De Foto heeft enige tijd op de Website gestaan. De Foto is namelijk onderdeel van een inspraakreactie van een inwoner en is als ingeleverd stuk in het openbare raadsinformatiesysteem toegevoegd aan de vergaderstukken. Inspraakreacties worden gecontroleerd en zo nodig softwarematig geanonimiseerd om aan de AVG te voldoen."
Mogelijk heeft de inwoner de foto rechtmatig verkregen. Mogelijk ging de gemeente ervanuit dat het een eigen foto was. Mogelijk is het een anoniem uitgegeven foto waarbij het recht op naamsvermelding is vervallen.
 
"4.4 Het overnemen wordt ingevolge artikel 22 lid 2 Aw niet als een inbreuk beschouwd indien het overnemen dient ter waarborging van het goede verloop van een in dit geval bestuurlijke procedure. De vraag of er sprake dient te zijn van een noodzaak tot gebruik of een hoge mate van wenselijkheid kan in deze zaak in het midden blijven. Volgens hetgeen Gemeente Oosterhout zelf aanvoert was het gebruik van de Foto op zichzelf geen cruciaal element in de betreffende inspraakreactie. De Foto is ook direct verwijderd na aanschrijving van Gemeente Oosterhout, hetgeen kennelijk niet bezwaarlijk was voor de bestuurlijke procedure. (...) De conclusie is dat het openbaar maken van de Foto door Gemeente Oosterhout niet onder het bepaalde in artikel 22 lid 2 Av valt, zodat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van [eiser] , ter zake waarvan Gemeente Oosterhout schadeplichtig is jegens [eiser]."

"4.5 (...) Dat [eiser] voor het gebruik van de Foto gebruikelijk € 525,- weet te bedingen is onvoldoende onderbouwd met het in het geding brengen van enkele facturen. Voor de begroting van de schade wordt aansluiting gezocht bij de Tarievenlijst 2023 van de Stichting BeeldAnoniem, categorie 19. De kantonrechter acht het tarief van € 198,- passend voor het gebruik nu geen sprake is van commercieel gebruik maar (onbedoeld) gebruik in het kader van een inspraakreactie in een bestuurlijke procedure en de foto direct is verwijderd."

"4.6. [eiser] vordert een bedrag van € 394,80 aan buitengerechtelijke incassokosten en heeft dit bedrag onderbouwd aan de hand van een urenspecificatie. Gemeente Oosterhout heeft dit bedrag niet betwist zodat dit bedrag dient te worden toegewezen."

De vordering berust niet op een overeenkomst en daarmee hadden de incassokosten met ECLI:NL:RBGEL:2017:6953 (eveneens met I-EE) betwist kunnen worden.

"4.7 (...) Er is sprake van een zeer eenvoudige niet bewerkelijke zaak en gelet op de Indicatietarieven in IE-zaken zal het liquidatietarief toegepast worden."

De rechter veroordeelt de gemeente tot het betalen van €1.400,00.
De procedure heeft de fotograaf nauwelijks wat opgeleverd omdat hij zelf opdraait voor een deel van de proceskosten. Misschien heeft hij wel geld bij moeten leggen...


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1486
In het kader van een gemeentelijke inspraakprocedure wordt een foto gebruikt. Hier geen geslaagd beroep op artikel 22 lid 2 Aw, (gebruik om het goede verloop van een bestuurlijke procedure te waarborgen).

8 maart 2024 gepubliceerd