28 maart 2023

Archief met PSV-foto's voor €500.000

ECLI:NL:RBOVE:2023:1634
Rechtbank Overijssel
Gemachtigde eiser DGA van Pics United Netherslands B.V.: mr. A.P. van Knippenbergh
Gemachtigde gedaagde BSR AGENCY B.V.: mr. M.R. Gerritsen
Rechter: mr. M.A.M. Essed

Geschil over de verkoop van een archief met PSV-foto's waar in een eerdere procedure een schikking is getroffen. In dit tussenvonnis wijst de kantonrechter het verzoek van gedaagde om voor recht te verklaren dat de verkoopovereenkomst is vernietigd af.

"2.1 ...In reconventie roept BSR de vernietiging van de koopovereenkomst en de schikking in, omdat [eiser] haar volgens BSR onjuist heeft geïnformeerd over zijn rechten op de verkochte foto’s."

Uit de koopovereenkomst:
"
4.1. Partijen zijn voor de koop van het Archief en de Auteursrechten een koopprijs overeengekomen van EURO 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend euro), hierna: de ‘Koopsom’.

7.2. Verkoper garandeert dat de foto’s en de beelddragers uit het Archief naar zijn beste weten geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen en dat derde partijen, ongeacht of dit natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn, geen rechten op de foto’s en beelddragers uit het Archief hebben noch daar op ander wijze aanspraak op kunnen maken. (…)

7.4. ...vrijwaart Koper Verkoper, nadat de eigendom van het Archief en de Auteursrechten definitief op Koper zijn overgegaan, van eventuele aanspraken van derden terzake inbreuk op hun (intellectuele eigendoms)rechten.

"

BSR koopt mijn inziens het archief met de exclusieve auteursrechten.

"3.9. [eiser] is huisfotograaf geweest van PSV . Destijds gold er een overeenkomst tussen Pics United en PSV . Deze overeenkomst is op 11 maart 2008 door Pics United en PSV ondertekend. De overeenkomst bevat, voor zover bekend en voor zover hier relevant, de volgende bepalingen:"
"
 Pics United maakt ... alle officiële studioportretten ..., foto’s voor de mediaguide, elftalfoto’s bij aanvang van het nieuwe seizoen van het eerste elftal, te noemen PSV . Deze foto’s zijn daarna rechtenvrij te gebuiken voor en door PSV . Inbegrepen is ieder mogelijk gebruik incl. alle merchandise, posters etc.

Attentie: dit geldt niet voor enige andere ( PSV )fotografie uit de beeldbank!;

 Pics United maakt alle officiële studioportretten, foto’s van de selecties Jong PSV , de A1 en de B1 voor de mediaguide/jeugdgids, selectiefoto’s bij aanvang van het nieuwe seizoen. ... worden eerder genoemde teams in een geënsceneerde shoot gefotografeerd vrijstaand aan de bal. Dit levert tijdloos beeld op van iedere speler welke door het gehele seizoen te gebruiken is. Deze foto’s zijn daarna tevens rechtenvrij te gebruiken voor en door PSV . Inbegrepen is ieder mogelijk denkbaar gebruik incl. alle merchandise, poster, etc.;

Uiterlijk 31 maart 2010 zal PSV Pics United informeren of en op welke wijze de overeenkomst zal worden verlengd. Partijen zullen de bestaande afspraken halfjaarlijks evalueren.


Na beëindiging van deze overeenkomst is PSV gerechtigd alleen het navolgende beeldmateriaal dat gefotografeerd is gedurende deze 3 (drie) seizoenen wederom rechtenvrij te gebruiken: dit betreft de eerder genoemde officiële studioportretten, foto’s voor de media guide, elftalfoto’s, pasfoto’s (t.b.v. toekomstige visa’s, Champions League accreditaties, e.d.). Verder mag alleen in de eerstvolgende volgende mediaguide seizoen 2010/2011 voor fotografische terugblik de beelden van Pics United gebruikt worden.


Tevens zullen partijen, die namens PSV media uitingen ontwerpen, drukken of uitgeven, gerechtigd zijn op eigen website of anderszins voornoemde uitingen (incl. beeldmateriaal) te gebruiken als referentie van de relatie met PSV . Pics United heeft hier geen bezwaar tegen en stemt nu reeds voor alsdan in met een dergelijk gebruik, zonder dat additionele vergoedingen door Pics United zullen worden gevraagd.

Onbekend is of de overeenkomst beëindigd of verlengd is. In ieder geval mag het genoemde beeldmateriaal ook na beëindiging van de overeenkomst gebruikt worden. Andere beelden van Pics United mogen na beëindiging van de overeenkomst alleen nog het eerstvolgende seizoen gebruikt worden. 

"5.4. BSR heeft haar beroep op dwaling in de eerste plaats gebaseerd op de stelling dat [eiser] haar ten onrechte niet heeft meegedeeld dat PSV gebruiksrechten heeft op een groot deel van de PSV -foto’s die tot het archief behoren dat [eiser] aan BSR heeft verkocht. BSR heeft aangevoerd dat zij in de loop van 2022 heeft vernomen dat PSV zelf beschikt over een groot aantal foto’s die deel uitmaken van het verkochte archief, geschat op in totaal zo’n 70.000 stuks. Die foto’s worden door PSV gebruikt voor eigen publicaties en aan derden ter beschikking gesteld. Daarmee zijn die foto’s voor BSR waardeloos als exploitatieobject en als onderdeel van een ‘exclusief archief’. Had zij dit geweten dat had zij de koopovereenkomst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden gesloten, aldus BSR ."

"5.5. [eiser] heeft hier tegenin gebracht dat hij geen relevante informatie heeft achtergehouden, omdat PSV geen gebruiksrechten op de foto’s uit het archief heeft. Hij heeft hierbij gewezen op het contract dat in 2008 tussen Pics United en PSV is gesloten. Daarin is volgens BSR(?) bepaald dat PSV gedurende drie seizoenen gerechtigd is een select aantal in de overeenkomst omschreven foto’s te gebruiken."
In het contract staat "daarna rechtenvrij te gebruiken" en niet een beperking tot drie seizoenen.

"5.6. ...Het gaat hier echter om zulke specifieke foto’s en zo’n gering aantal dat, al zouden die foto’s ook na beëindiging van de samenwerking met Pics United door PSV gebruikt mogen worden, dit niet maakt dat [eiser] dit aan BSR had moeten meedelen.
 ... en beelden die anderzijds van aanmerkelijk minder belang zijn dan de beelden van wedstrijden, waar het bij de exploitatie van de archieven hoofdzakelijk om gaat."
De kantonrechter doet aannames over het aantal en het belang van de foto's, en wijst daarmee het verzoek van BSR af.
Mijn inziens heeft eiser verzwegen dat PSV gebruiksrechten heeft en dat is in strijd met punt 7.2 uit de verkoopovereenkomst.

Gedaagde heeft tevens aangevoerd dat zij erachter gekomen is dat eiser coderingen van foto’s heeft gewijzigd, zodat het lijkt alsof het eigen foto's zijn, terwijl dat niet zo is. Eiser mag daar nog op reageren. Daarna volgt uitspraak over de betalingsverplichtingen van BSR.


Rechtbank Overijssel 28 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1634
In deze procedure twisten partijen over de uitleg van de schikking ten aanzien van de betalingsverplichtingen van BSR. In reconventie roept BSR de vernietiging van de koopovereenkomst en de schikking in, omdat Van den Cruijsem haar volgens BSR onjuist heeft geïnformeerd over zijn rechten op de verkochte foto’s. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van dwaling in verband met door een derde gepretendeerde rechten op foto’s uit het verkochte archief. Over een tweede dwalingsgrond wordt gelegenheid gegeven tot nader partijdebat bij akten.