14 september 2022

Rechter wijst tarief BeeldAnoniem en opslagen af

ECLI:NL:RBNHO:2022:8144
Rechtbank Haarlem
Gemachtigde eiser: Nova Legal B.V.
Gedaagde LocalToureo B.V. is niet verschenen
Rechter: mr. I. de Greef

LocalToureo B.V. is een reclamebureau met 1 werknemer en 2 websites LocalToureo.com en verkeersbureaus.info (info via Graydon).
Het gaat om één foto. De schade voor het gebruik van de foto is door eiser begroot op €5.025,- (250% van €2.010,-).
Het is een verstekvonnis dus onbekend is of (1) de foto onrechtmatig gebruikt is (2) de foto voor bescherming in aanmerking komt (3) eiser de exclusieve rechten heeft (4) de juiste persoon gedagvaard is (5) de dagvaarding op de juiste wijze is uitgebracht en (6) gedaagde schadeplichtig is.

“De vordering tot betaling van €1.005,00 voor het ‘verminken’ van de foto zal worden afgewezen … aangezien deze foto’s naar het oordeel van de kantonrechter vrijwel identiek zijn.”

“Daarnaast vordert de eisende partij tweemaal een bedrag van €2.010,00 aan schadevergoeding voor het onrechtmatige gebruik van de foto van de eisende partij. Voor de hoogte van de vordering heeft de eisende partij aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting BeeldAnoniem. Deze tarieven zijn echter niet tussen partijen overeengekomen, zodat deze geen rechtstreekse grondslag voor de vordering kunnen vormen. Ook heeft de eisende partij onvoldoende onderbouwd waarom deze tarieven een gerechtvaardigd uitgangspunt zijn voor de vaststelling van de schade.”
Een fijn stukje dat je kunt gebruiken om de aansluiting bij de vrijwaringstarieven van Stichting BeeldAnoniem te betwisten.
Niet duidelijk wordt hoe eiser op basis van de vrijwaringstarieven van Stichting BeeldAnoniem op een bedrag van €2.010,- uitkomt.

Rechter schat de schade op €1.000,-. Met de vrijwaringstarieven van Stichting BeeldAnoniem en de momenteel gebruikelijke opslag van 25% kom je nog niet op de helft van dat bedrag -> €450,-.
Proceskosten bedragen eveneens €1.000. Totaal kost het gedaagde €2.000,-.


ECLI:NL:RBNHO:2022:8144, Rechtbank Noord-Holland, 10067780 CV EXPL 22-5036
Schadevergoeding niet conform tarieven Stichting BeeldAnoniem, schattenderwijs vastgesteld. Opslagen afgewezen.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 78, 20 sept. 2022