26 oktober 2021

Hoger beroep foto's Sinterklaasintocht

ECLI:NL:GHDHA:2021:2410
Gerechtshof Den Haag
Advocaat Appellant fotograaf René Bakker: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer
Advocaat Geïntimeerde: mr. M. Driessen
Raadsheren: mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur, P.B. Hugenholtz en J.E.H.M. Pinckaers


HulpSint en Piet moeten 18.000 euro betalen voor foto's intocht | RTL Nieuws
Een man uit Zuid-Holland die elk jaar met zijn vader optreedt als Sint en Piet moet ruim 18.000 euro betalen, omdat hij zonder toestemming adverteerde met foto’s van een professionele fotograaf. Het overgrote deel van de rekening is het gevolg van opgelopen juridische kosten.

Aan stukken is ingebracht:
"- het anticipatie-exploot van 18 juni 2020;
- de memorie van grieven (MvG) met producties 20 t/m 54;
- de memorie van antwoord (MvA) met producties 11 t/m 13;
- de akte aanvullende producties, met producties 55 t/m 60 zijdens [appellant] ;
- de aanvulling op productie 13 zijdens [geïntimeerde] ;
- de pleitnota’s (PA) van partijen ten behoeve van de pleidooien in hoger beroep."

Maar liefst 60 producties van de fotograaf waar het Hof zich over moet buigen.

“4.11…Op grond van art. 2 Aw is voor overdracht van auteursrecht een schriftelijke akte vereist. Dat een dergelijke akte bestaat heeft [geïntimeerde] niet gesteld, laat staan aangetoond.”
Bij de foto’s stond de volgende vermelding: “Foto: [naam eenmanszaak] © GrootNissewaard.nl”. Uit die vermelding zou je kunnen afleiden dat de fotograaf GrootNissewaard.nl toestemming heeft gegeven de foto's te verspreiden.

“4.28…Volgens [appellant] hanteerde hij op het moment dat [geïntimeerde] de Foto’s heeft gebruikt de tarieven van de Stichting Foto Anoniem 2015 (hierna: de 2015-tarieven) en waren die tarieven destijds marktconform.”
Dit zijn twee leugens. Alle advocaten en rechters weten dat.

“4.29… Volgens [geïntimeerde] is het realistischer om aansluiting te zoeken bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem 2019 (hierna: de 2019-tarieven).”
Alle advocaten en rechters weten dat het realistischer is om te kijken naar wat er daadwerkelijk is betaald (door GrootNissewaard.nl) voor de foto’s.

“4.34 Gelet op de gemotiveerde betwisting door [geïntimeerde] (zie r.o. 4.29 hiervoor), de hoogte van de 2015-tarieven en het feit dat die tarieven in augustus 2019, relatief kort na het gebruik van de Foto’s door [geïntimeerde] , aanzienlijk naar beneden zijn bijgesteld (naar moet worden aangenomen omdat de 2015-tarieven niet langer marktconform werden gevonden), kan niet worden aangenomen dat partijen op basis van de 2015-tarieven een vergoeding zouden zijn overeengekomen zoals door [appellant] is berekend.”
Tarieven Stichting Foto Anoniem (tegenwoordig stichting BeeldAnoniem) zijn vrijwaringstarieven en zijn niet marktconform. Merkwaardig dat ze hier kissebissen over het jaar.

“4.37… Daarmee staat vast dat [appellant] aanspraak kan maken op vergoeding van de door hem geleden morele schade wegens schending van, kort gezegd, zijn recht op naamsvermelding. Dat de vergoeding daarvoor besloten ligt in de 2019-tarieven, zoals [geïntimeerde] stelt, blijkt daaruit niet en volgt evenmin uit het enkele feit dat die tarieven zijn opgesteld voor gebruik van werk waarvan de auteursrechthebbende niet achterhaald kan worden.”
Tarieven Stichting Foto Anoniem zijn inclusief ontbreken naam.

“4.39… [appellant] heeft niet voldoende toegelicht waarom hij naast schadevergoeding nog een belang zou hebben bij een verklaring voor recht dat [geïntimeerde] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van [appellant] . De enkele omstandigheid dat [geïntimeerde] heeft betwist dat de Foto’s auteursrechtelijk zijn beschermd en daarop inbreuk heeft gemaakt is daartoe onvoldoende, zeker nu [geïntimeerde] na eerste sommatie van [appellant] het gebruik van de Foto’s onmiddellijk heeft gestaakt. Deze vordering wordt daarom afgewezen.”
Ondanks dat de verklaring voor recht is afgewezen, de schending van 3 van de 8 foto’s niet is erkend en de schadevergoeding is teruggebracht van €4.000 naar €1.125 draait geïntimeerde op voor álle proceskosten. Zijn eigen advocaatkosten, die meer dan €8.000 bedragen, komen daar nog eens bovenop.

“4.40…[geïntimeerde] heeft bezwaar gemaakt tegen de door de advocaat van [appellant] in rekening gebrachte kantoorkosten ter hoogte van 5%. Dat bezwaar wordt afgewezen. Kantoorkosten plegen door een advocaat ofwel apart in rekening te worden gebracht, veelal als een percentage rond de 5% van het gedeclareerde tarief, dan wel als onderdeel van het uurtarief. Gelet op het door de advocaat van [geïntimeerde] gehanteerde uurtarief variërend van €275,- tot €285,- is het in rekening brengen van 5% kantoorkosten, naast een door de advocaat van [appellant] gehanteerd uurtarief variërend van €200,- tot €220,- (dat inclusief 5% kantoorkosten zou neerkomen op €210,- tot €231,-) geenszins onredelijk te noemen. Voor het overige zijn de door [appellant] gespecificeerde proceskosten niet bestreden en blijven deze beneden de hier toepasselijke Indicatietarieven voor een eenvoudige bodemzaak.”
Een advocaat zal zelden het lagere tarief en aantal uren van de tegenpartij betwisten.

“4.41…In aanmerking genomen dat de door [geïntimeerde] gespecificeerde advocaatkosten bijna het dubbele bedragen en voorts dat de vele onnodige en kansloze verweren van [geïntimeerde] de zaak onnodig gecompliceerd hebben gemaakt en daarmee de advocaatkosten in aanzienlijke mate hebben opgedreven, acht het hof de door [appellant] opgegeven advocaatkosten niet onredelijk of onevenredig.”
Zonder advocaat had geïntimeerde de zaak in eerste aanleg verloren dus kansloos waren zijn verweren niet. Het is logisch dat een in stockfoto's gespecialiseerde en geroutineerde advocaat als mr. K.M. van Boven minder tijd nodig heeft dan de advocaat die 60(!) producties moet doornemen.
Tegenpartij heeft niet volledig gelijk gekregen dus Sint en Piet zouden het juristenfeestje nog voort kunnen zetten door in cassatie te gaan vanwege de volledige proceskostenveroordeling.


ECLI:NL:GHDHA:2021:2410, Gerechtshof Den Haag, 200.280.224/01
Foto’s van Sinterklaasintocht zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Niet voldaan aan voorwaarden voor beroep op citaatrecht; geen naamsvermelding terwijl dat wel redelijkerwijs mogelijk was. Schadeplichtigheid. Hoogte van de schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk en ontbreken van naamsvermelding.

Blog over de uitspraak op Backstage Legal.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 2, 23 jan. 2022
Bijgewerkt 7 okt. 2023