13 november 2019

Cartoon Evert Kwok

ECLI:NL:RBMNE:2019:5278
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser Evert Kwok: mr. M. Russchen
Gedaagde is niet verschenen
Rechter: mr. J.A. Schuman

Twee cartoons van Evert Kwok zijn gepubliceerd op een Facebookpagina met groot bereik. De naam Evert Kwok was verwijderd en gedaagde had zijn eigen logo erop gezet. Evert Kwok heeft meerdere verzoeken gedaan om het logo te verwijderen en de naam Evert Kwok erbij te zetten. Gedaagde heeft dat geweigerd. De dagvaarding stak gedaagde in brand en plaatste daar een filmpje van op zijn Facebookpagina.

De rechter heeft dit dossier routinematig afgehandeld als ware het een van de vele stockfoto-zaken. Reden waarom dit vonnis in deze nieuwsbrief staat.

Evert Kwok verkoopt geen licenties van bestaande cartoons voor op Facebookpagina’s en heeft voor de onderbouwing van zijn schade aansluiting gezocht bij de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem.

“1.10 … De kantonrechter ziet geen aanleiding om daarnaast schadevergoeding toe te kennen vanwege de door [eiseres] gestelde aantasting van de waarde en de exclusiviteit, omdat aangenomen kan worden dat dat al is verdisconteerd in de licentievergoeding.”
Dit wordt afgewezen terwijl de exclusiviteit van een cartoon snel daalt. Een grap kan maar één keer gemaakt kan worden.

“1.12 … Omdat het in deze procedure gaat om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is artikel 1019h Rv van toepassing. [eiseres] kon in redelijkheid tot dagvaarden overgaan, omdat [gedaagde] in het minnelijke traject niets wilde betalen. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv gaat de kantonrechter uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017. Nu het een eenvoudige inbreukkwestie is, met een beperkt feitencomplex en er geen inhoudelijk verweer is gevoerd, beschouwt de kantonrechter deze zaak als een zeer eenvoudige, niet bewerkelijke bodemzaak, waarvoor het liquidatietarief geldt.”
Gedaagde heeft de twee cartoons niet verwijderd. Gedaagde woont in België wat de zaak complexer maakt. Het liquidatietarief geldt voor zeer eenvoudige zaken waarbij de foto op eerste verzoek is verwijderd.

Gedaagde moet €1.542,20 betalen, Evert Kwok had €3.178,08 aan kosten…


ECLI:NL:RBMNE:2019:5278, Rechtbank Midden-Nederland, 8102405 UC EXPL 19-11139
[eiseres] maakt en exploiteert humoristische cartoons met het personage “ [naam personage] ”. [gedaagde] heeft zonder toestemming van [eiseres] twee van deze cartoons in bewerkte vorm en zonder naamsvermelding geplaatst/gedeeld op door hem beheerde Facebookpagina’s. [eiseres] heeft [gedaagde] verzocht dit gebruik te stoppen …

Fundraiser by Evert Kwok : Evert -vs- Bart
In juli 2019 spraken wij Bart L. Humorsite aan op het jatten van twee van onze cartoons: die waren zonder …


Repost nieuwsbrief Revue nr. 14, 4 februari 2022