24 januari 2018

Een vrijbrief voor de copyrightmaffia

ECLI:NL:RBNHO:2018:361
Rechtbank Alkmaar
Gemachtigde eiser: mr. L. de Vries, i-ee advocaten Uitgeest 
Gedaagde: M. Schoen in persoon (niet geanonimiseerd?)
Rechter: mr. J.I. de Vreese-Rood

“2.7 … Wel heeft NHV Verzekeringen een bedrag van €250,- als vergoeding overgemaakt op de derdenrekening van de gemachtigde van [eiser].”
Daarmee lijkt de inbreuk erkend.

“4.1 … en voert voorts aan dat de foto slechts in verkleind formaat is weergegeven en in een lage resolutie zodat het nog maar de vraag is of er sprake is van inbreuk op het auteursrecht van [eiser] … Zij stelt dat het een “stock photo” betreft waarvoor de tarieven variëren van hooguit tientallen euro’s tot enkele centen en dat het hier bovendien een foto betreft van 14 jaar oud die alleen in lokaal nieuws is gebruikt zodat de interesse voor de foto zeer beperkt is en zeker niet de schade oplevert die [eiser] claimt. Ook voert zij aan dat [eiser] haar ook zelf had kunnen benaderen in plaats van daar een gemachtigde voor in te schakelen, waarmee de kosten beperkt zouden zijn gebleven. Zij vindt dat [eiser] misbruik van recht maakt door de wijze waarop hij zijn auteursrechten handhaaft. Hij en zijn gemachtigde verdienen aan dit soort praktijken.”
Kosten zijn opgelopen doordat eiser gelijk een advocaat heeft ingeschakeld.

“6.2 NHV Verzekeringen voert echter aan dat een derde haar website heeft gebouwd en dat deze derde de foto rechtmatig heeft afgenomen. Dit is door [eiser] betwist en door NHV Verzekeringen niet nader onderbouwd, zodat aan dit verweer voorbij wordt gegaan.”

Rechter legt de bewijslast bij gedaagde neer. Mijn inziens is het aan eiser om te bewijzen dat de foto onrechtmatig is gebruikt. Eiser dient op zijn minst aan te tonen dat hij de maker is of de exclusieve rechten heeft, het enkele feit dat een foto in een beeldbank staat is niet voldoende.

“6.8. Het voorgaande brengt mee dat NHV Verzekeringen naar het oordeel van de kantonrechter aanspraak heeft op een bedrag van €540,- voor vergoeding van de als gevolg van de auteursrechtinbreuk geleden schade… Een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv is toewijsbaar omdat de zaak betrekking heeft op handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv.”
Het reeds betaalde bedrag van €250 wordt in mindering gebracht, rechter maakt daarbij een rekenfout en kent €100 teveel aan schade toe.
De procedure is aangespannen omdat gedaagde niet de volledige gevorderde schadevergoeding van €540 wilde betalen. Daar past mijn inziens geen volledige proceskostenveroordeling van meer dan €2.000 bij.

Ondanks dat deze gedaagde de foto verwijderd heeft, de reële schade buitengerechtelijk ruimschoots had vergoed èn goed verweer heeft gevoerd moet hij vijf maal zoveel betalen als geëist bij de eerste blafbrief. Met deze jurisprudentie word je in wezen vogelvrij verklaard zodra je een blafbrief voor een stockfoto krijgt, gelijk de volledige mep betalen is de enige optie.


ECLI:NL:RBNHO:2018:361, Rechtbank Noord-Holland, 6298911 CV EXPL 17-6562
Er is een bedrag van €540,- aan schadevergoeding toegewezen (cfm de gestelde misgelopen licentievergoeding op grond van richtprijzen fotografie 2012). Tevens een volledige proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv.


Nieuwsbrief Revue nr. 67, 28 juni 2022
Bijgewerkt 22 februari 2024