22 juli 2013

Een foto van 150x150 pixels

ECLI:NL:RBMNE:2013:2907
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde B.V. procedeert bij R.J.
Rechter: mr. R.A. Steenbergen

Bij lastgeving op eigen naam in een fotogeschil draagt de fotograaf de lasthebber op zijn rechten te handhaven én doet afstand van zijn recht op schadevergoeding.

Foto Johan Cruijff is verwijderd
"2.3. [X] heeft [eiser] door middel van een last opgedragen op zijn naam haar rechten als auteursrechthebbende te handhaven en in rechte geldend te maken."
Eiser heeft exploitatierechten, ik kan uit het vonnis niet afleiden of eiser de exclusieve rechten heeft.

"3.2 ... dat daardoor schade is geleden bestaande uit gederfde licentie-inkomsten en overige (immateriële) schade. [eiser] stelt dat hij voor het gebruik van de foto op internet een licentievergoeding van € 513,00 zou hebben gehanteerd, welk tarief gebaseerd is op de tarieven van de Stichting Foto Anoniem. ... totaal op een bedrag van € 2.052,00, te weten 200% van de licentievergoeding vanwege de inbreuk op het auteursrecht, 100% van de licentievergoeding vanwege het ontbreken van de naam van de maker en 100% van de licentievergoeding vanwege verminking van de foto. ... [eiser] heeft ervoor gekozen zijn schadevergoedingsvordering in rechte te beperken tot een bedrag € 750,00"
Eiser stelt dat zijn tarief overeenkomt met dat van de Stichting Foto Anoniem.

"3.3 ... [gedaagde]stelt zich op het standpunt dat de gevorderde schadevergoeding te hoog is, onder meer omdat er geen sprake is van commerciële exploitatie van de foto en [eiser] de foto zelf in verminkte vorm op internet heeft gedistribueerd via zijn website www.ajaxnu.nl. Verder is [gedaagde]van mening dat zij gelet op de proceshouding van [eiser] thans in het geheel geen vergoeding meer verschuldigd is."
Eiser heeft zelf de foto's verspreid op een wijze dat ze vindbaar zijn bij Google.

"4.3 ... Het door [gedaagde]gestelde dat de foto slechts in klein formaat op de website is geplaatst als decoratie bij het artikel en in deze verminkte vorm op tientallen andere websites staat, doet evenmin iets aan de inbreuk af."
Onder art. 29.b.1 valt gebruik van een reeds anoniem op internet rondzwervende foto niet onder een onrechtmatige daad en dan ben je niet schadeplichtig.

"4.5 ... dat de foto op de website een formaat had van 150 bij 150 pixels"

"4.11 ... [gedaagde]is in het minnelijke traject immers niet bereid gebleken om meer dan € 196,00 aan schadevergoeding aan [eiser] te voldoen, zodat [eiser] in redelijkheid tot dagvaarden heeft kunnen overgaan met alle kosten van dien."
Buitengerechtelijk had gedaagde een bedrag willen betalen dat mijn inziens de schade ruimschoots dekt.

"5.1. veroordeelt [gedaagde]om aan [eiser] tegen bewijs van kwijting te betalen € 513,00;
5.2. veroordeelt [gedaagde]tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [eiser] tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1.695,37;
5.3. veroordeelt [gedaagde], onder de voorwaarde dat zij niet binnen veertien dagen na aanschrijving door [eiser] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 100,00 aan salaris gemachtigde"

Gedaagde moet meer dan €2.000,-  betalen aan een partij die het auteursrecht niet heeft.

Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:2907
Ongeoorloofde openbaarmaking foto, aan schadevergoeding - conform Hof Arnhem - gederfde licentievergoeding met 25% opslag toegewezen vanwege vermindering van exploitatiemogelijkheden.

Gepost in 2023
Bijgewerkt 13 juni 2024