04 juni 2013

Hoger beroep niet ontvankelijk

ECLI:NL:GHSHE:2013:CA2309
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Advocaat appellant: mr.drs. I.M.C.A. Reinders Folmer
Advocaat geïntimeerde: mr. A.J.T.J. Meuwissen
Raadsheren: mrs. C.N.M. Antens, M.G.W.M. Stienissen en J.C.J. van Craaikamp

De kantonrechter heeft in eerste aanleg beslist dat de foto niet voor bescherming in aanmerking kwam en geoordeeld dat de fotograaf €1.456,88 aan proceskosten moest betalen.

“6.2… Maar afgezien daarvan, is de vraag of een vonnis appellabel is van openbare orde. Dat betekent dat ook indien A en C Media geen beroep op niet-ontvankelijkheid zou hebben gedaan, het hof deze vraag als eerste ambtshalve zal moeten beoordelen.”

“6.6. Bij de bepaling van de appellabiliteit van een vonnis dienen de proceskosten in de zin van de artikelen 237 tot en met 240 Rv buiten beschouwing blijven. Voor de proceskostenvordering op de voet van artikel 1019h Rv geldt dat deze vordering (…) ook omvat kosten die voor de implementatie van Richtlijn 2004/48/EG in intellectuele eigendomszaken op grond van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking kwamen. In zoverre telt de gevorderde proceskostenvergoeding wel mee bij de beoordeling van de appellabiliteit. Volgens [appellant] belopen deze kosten tot aan het opstellen van de inleidende dagvaarding een bedrag van €558,60. (…). Dat betekent dat de vordering waarover de kantonrechter in eerste aanleg had te beslissen uitkomt op een bedrag van (€555,- + €558,60) €1.113,60.”

“6.7. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de waarde van de vordering beneden de appelgrens van € 1.750,– blijft. Dat brengt mee dan [appellant] niet in het hoger beroep kan worden ontvangen.”

Het had partijen een boel kostbare tijd bespaard als het Hof deze vraag had beantwoord voordat zij besloot een comparitie te gelasten.
N.B. Bij deze zaak uit 2009 trad mr.drs. I.M.C.A. Reinders Folmer op voor geïntimeerde en werd hoger beroep niet ontvankelijk verklaard. Ondanks dat daar door toepassing van artikel 1019h Rv de appelgrens ruimschoots was overschreden.


ECLI:NL:GHSHE:2013:CA2309, voorheen LJN CA2309, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.112.911 E
proceskosten ex artikel 1019h Rv en appelgrens

Rechtbank Roermond 26 juni 2012, CV EXPL 11-6187(A en C Media)
Het vonnis in eerste aanleg (pdf)


#43 Revue