06 april 2021

Hoger beroep persfoto's Woudagemaal

ECLI:NL:GHARL:2021:3295
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Advocaat Appellante: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer
Geen advocaat Geïntimeerde: Stichting Merk Fryslan
Raadsheren: mrs. M.W. Zandbergen, R.E. Weening en M. Willemse

De zaak gaat over 4 foto’s waarvoor Merk Fryslan, die de website had overgenomen uit een faillissement, niet kon aantonen hoe ze eraan gekomen was. In eerste aanleg zijn de proceskosten gereduceerd tot liquidatietarief.

“2.2 [appellant] heeft als professioneel fotograaf vier foto’s gemaakt van historische zeilschepen, het Woudagemaal en een medewerker van dat gemaal. Merk Fryslân heeft inbreuk gemaakt op zijn auteursrechten ten aanzien van die foto’s en op zijn persoonlijkheidsrechten ten aanzien van drie daarvan. Dat heeft ertoe geleid dat de rechtbank Merk Fryslân heeft veroordeeld tot betaling aan [appellant] van in totaal € 2.835,70 aan schadevergoeding, vermeerderd met kosten.”
Dat is meer dan €900,- per foto.

“3.3 In dit geval heeft een op zichzelf overzichtelijke claim geleid tot een hoog oplopend conflict en een uitgebreide discussie, waarin diverse juridische verweren zijn gevoerd.
Merk Fryslân heeft onder meer aangevoerd dat de foto’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn, dat [appellant] niet de auteursrechthebbende is en dat de foto’s niet zijn gebruikt in de door hem gestelde omvang. Mede daardoor is [appellant] genoodzaakt geweest zijn vorderingen uitgebreid te onderbouwen en onderzoek te doen naar de aard en omvang van de inbreuken. Daarbij deden zich nog enkele complicaties voor: de foto’s werden via diverse kanalen verspreid en Merk Fryslân heeft zich erop beroepen dat zij (althans haar rechtsvoorganger) een aantal van de foto’s van Wetterskip Fryslân heeft verkregen, terwijl het Wetterskip wel het recht had de foto’s te gebruiken.”

Wetterskip Fryslan heeft dergelijke foto’s van deze fotograaf verstuurd bij persberichten, zie gelinkt artikel hieronder. De fotograaf was destijds in loondienst en/of zijn naam is niet vermeld bij de persberichten. Onbekend is of het over dezelfde foto’s gaat.

“3.6 …Dat pogingen van beide partijen om de zaak minnelijk te regelen niet tot resultaat hebben geleid, kan daaraan niet afdoen. Daarom zal Merk Fryslân worden veroordeeld tot betaling van die kosten."
Er zijn pogingen ondernomen om te schikken. Het gerechtelijke geschil in eerste aanleg draait om de hoogte van de schadevergoeding.

"3.7 Ook in dit hoger beroep zal zij in de proceskosten van [appellant] worden veroordeeld. Ten aanzien daarvan is de regeling voor Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven niet van toepassing, omdat het hoger beroep slechts betrekking heeft op de hoogte van een toe te wijzen geldvordering (tariefgroep I, 1 punt).”
Het Hof laat de veroordeling van de schade van €2.825,70 intact, vernietigt de verlaagde proceskosten in eerste aanleg en wijst (ondanks dat er geen sprake is van schending persoonlijkheidsrechten bij 1 van de 4 foto’s) een volledige proceskostenveroordeling toe.
Kosten van hoger beroep komen daar nog bovenop. Totaal is de stichting zo'n €10.000 kwijt, haar eigen kosten niet meegerekend.


ECLI:NL:GHARL:2021:3295, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.280.896/01
Geschil inzake schending auteursrechten van een professionele fotograaf. Vraag of sprake is van ‘zeer eenvoudige niet bewerkelijke’ of van een ‘eenvoudige’ bodemzaak in de zin van de regeling Indicatietarieven in IE-zaken rechtbanken (versie 1 april 2017).

Een oude persfoto van het Woudagemaal zorgt al jaren voor irritatie - Leeuwarder Courant
Een in 2012 verstrekte ‘persfoto’ van het Woudagemaal in Lemmer zorgt bij ondernemers al jaren voor ergernissen wegens claims van de maker.


#8 Revue