31 oktober 2018

Uit de beeldbank van ANP

ECLI:NL:RBMNE:2018:6655
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gemachtigde gedaagde geanonimiseerd.
Rechter: mr. J.A. Schuman

Een van de vele zaken van ANP waarbij in het midden blijft of ze de rechten hebben om op eigen naam schade te vorderen.

"4.3. Vast staat dat aan ANP het recht toekomt de auteursrechten op de foto’s te beheren en te exploiteren, waaronder het recht om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. Op grond van artikel 1 Auteurswet heeft de auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen."
Beheren en exploiteren van rechten is iets anders dan de rechten hebben. Hier staat niet dat ANP de auteursrechthebbende is.

"4.5. ANP heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat als gevolg van de geconstateerde inbreuken schade is geleden. De foto’s zijn opgenomen in een beeldbank en voor het gebruik daarvan moet gewoonlijk een licentievergoeding worden betaald..."
Hier staat niet dat ANP de exclusieve rechten heeft en dan kun je niet stellen dat gedaagde, als hij wel vooraf een licentie had gekocht, deze dan van ANP zou hebben afgenomen.

"4.6. Nu de schade niet exact is vast te stellen, zal deze begroot moeten worden op een wijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de geleden schade. Uitgangspunt bij deze begroting is dat de auteursrechthebbende ten minste aanspraak kan maken op een schadevergoeding gelijk aan de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest, als er wel toestemming voor de veelvoudiging zou zijn gevraagd. ANP stelt dat voor de tarieven aansluiting moet worden gezocht bij de tarievenlijst 2015 van de Stichting Foto Anoniem. Dit is door [gedaagde] niet weersproken, zodat de kantonrechter daarvan uit zal gaan."
De daadwerkelijke tarieven van ANP liggen fors lager dan de vrijwaringstarieven van de Stichting Foto Anoniem. ANP weet dat en handelt in strijd met artikel 21 Rv.

Gedaagde moet €1.370,- betalen aan ANP voor 2 foto's.2023 gepubliceerd
Bijgewerkt 3 april 2024