03 oktober 2016

Model dat haar eigen foto's gebruikt

CLI:NL:RBDHA:2016:15983
Rechtbank Den Haag
Gemachtigde eiser: mr. C. Groen, bij herstelvonnis mr. C.W. Meindersma
Gemachtigde gedaagde: mr. A.J.J. Kreutzkamp
Rechter: mr. Y.E. Kastein

Een vrouw heeft geposeerd voor een professionele fotograaf en 2 foto’s zijn op de website en Facebookpagina van gedaagde gepubliceerd. Het model beheert de Facebookpagina van gedaagde.

“4.2 … [gedaagde] mocht er vanuit gaan dat het model zelf rechthebbende was van het fotomateriaal dat zij, in natura, van [eiser] heeft gekocht. Het model heeft uitdrukkelijk aan [gedaagde] uitgelegd dat zij haar tijd als model ter beschikking heeft gesteld aan [eiser] , die de foto’s van haar heeft gemaakt. Dit is een marktgebruikelijk concept, genaamd ‘time for pictures’.”

“4.4 … [eiser] verzuimt om zijn daadwerkelijke schade aan te tonen. [eiser] kan niet zomaar uitgaan van de tarieven van de stichting Foto Anoniem. [gedaagde] heeft nog wel aangeboden om de foto te kopen, maar tegen een lagere prijs.”
De tarieven van Stichting Foto Anoniem zijn fors hoger dan gebruikelijk in de markt.

“4.5 De billijkheid verzet zich er in onderhavig geval tegen om de volledige proceskosten toe te wijzen. Het aantal opgegeven uren aan rechtsbijstand dat de gemachtigde van [eiser] in deze zaak zou hebben gestoken, is buitenproportioneel. Daarnaast is de door de gemachtigde opgemaakte urenspecificatie onvoldoende inzichtelijk.”

“5.4 [eiser] heeft de schade gebaseerd op het aantal keren dat de foto’s gepubliceerd zijn en de gebruikelijke vergoeding die hij voor dat gebruik hanteert, een en ander conform de tarieven van Stichting Foto Anoniem. De kantonrechter acht, in navolging van vaste jurisprudentie, aansluiting bij evenvermelde tarieven, aangewezen. De juistheid van de berekeningen van [eiser] staat, als niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, vast.”
De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij eiser. De wet gaat uit van daadwerkelijke schade bij een onrechtmatige daad.

“5.7 Verweij heeft gesteld dat de advocaatkosten (dus met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) €3.640,00 bedragen. Hij heeft ter zake een voldoende inzichtelijke specificatie overgelegd, die door [gedaagde] als onvoldoende weersproken vaststaat en die de kantonrechter alleszins redelijk voorkomt.”

De rechter wijst de gevraagde schadevergoeding en de volledige proceskosten toe. Gedaagde moet €6.822 betalen. Bij herstelvonnis €7.132. De eigen advocaatkosten komen daar nog bovenop.
Gedaagde gaat in hoger beroep alwaar het vonnis in stand blijft en gedaagde opdraait voor de advocaatkosten van de fotograaf. Totale schade inclusief de eigen advocaatkosten ruim €20.000.


ECLI:NL:RBDHA:2016:15983, Rechtbank Den Haag, 4926219 \ RL EXPL 16-8585
Onrechtmatige daad, inbreuk auteursrecht, publicatie foto zonder toestemming van maker, ontbreken van naamsvermelding, schade, geleden verlies en gederfde licentievergoeding, tarieven Stichting Foto Anoniem, vergoeding werkelijke proceskosten, artikel 1019 Rv

ECLI:NL:RBDHA:2016:15985, Rechtbank Den Haag, 4926219 RL EXPL 16-8585
Herstelvonnis


Hoger Beroep:

Advocaat Appellante: mr. A.J.J. Kreutzkamp
Advocaat Geïntimeerde: mr. M. Driessen te Rotterdam
Raadsheren: mrs. P.H. Blok, M.P.J. Ruijpers en C.J.J.C. van Nispen
ECLI:NL:GHDHA:2018:1773, Gerechtshof Den Haag, 200.207.806/01
Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat geen van de grieven slaagt en dat de bestreden vonnissen dus moeten worden bekrachtigd.

ECLI:NL:GHDHA:2018:3085, Gerechtshof Den Haag, 200.207.806/01
Veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op €5.442,67.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 23, 13 februari 2022