02 september 2004

Embedden in het pre-Svensson tijdperk

ECLI:NL:RBROT:2004:AT4681
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: F.H.M. Bazuin
Gedaagde STICHTING NIEUW RECHTS procedeert zelf
Rechter: mr. P. Vlaswinkel

Een uitspraak die mijn aandacht trok vanwege deze zin: "In deze procedure staat de vraag centraal of een "deep-link" op een website kan worden aangemerkt als publicatie."

De term deeplink wordt anno 2024 niet meer gebruikt. Het is een link die naar een dieperliggende pagina leidt, dus niet naar de homepage. Ik vermoed dat de term in deze uitspraak gebruikt wordt voor wat we tegenwoordig een hotlink noemen. Hotlinken is het gebruiken van media van een andere website door ernaar te linken.
Vakjargon voor het hotlinken van foto's is embedden.


Het verweer

"- Het is niet reëel om van Nieuw Rechts en in het algemeen van andere gebruikers van het internet, te verlangen, dat zij de herkomst van elke foto tot op de bodem toe onderzoeken, aangezien dit een onmogelijke taak is;"
Van een professionele partij mag je redelijkerwijs verwachten dat zij onderzoek doet naar de rechthebbende en toestemming vraagt.

"- [eiser] heeft de foto’s op internet geplaatst, zonder enige beveiliging;"
Uit latere jurisprudentie (Bild-Kunst 2021) volgt dat een rechthebbende zijn foto's moet beveiligen als hij niet wil dat zijn foto's embed worden. 

"- Toen Nieuw Rechts de foto’s in het bezit kreeg, wist zij niet en kon zij ook niet weten, wie de maker hiervan was, aangezien de foto’s ontdaan waren van copyright en auteursnaam;"
Een forumbezoeker heeft de foto's geplaatst via een hotlink. Blijkbaar vanaf een website waar de foto's anoniem zijn gepubliceerd. Mogelijk heeft die andere website de rechten verworven, art. 8 Aw. Mogelijk heeft de fotograaf toestemming gegeven en kan de fotograaf zijn rechten uitoefenen via die andere website, art. 9 Aw. Mogelijk heeft die andere website de foto's onrechtmatig gepubliceerd.

"- Nieuw Rechts heeft te goeder trouw gehandeld door aanstonds na daarop attent te zijn gemaakt, de betreffende foto’s te verwijderen;"
Heden ten dage is dat voldoende, het is vastgelegd in de wet art. 6:196c BW.


De beoordeling

De door de forumbezoeker geplaatste anonieme foto's zijn gelijk weggehaald. Nieuw Rechts heeft de foto's met watermerk vanaf de site van de fotograaf teruggeplaatst.
"Daarom is het tonen van foto’s op een forumpagina van de eigen website door middel van een zogenoemde deep-link, aan te merken als een onrechtmatige vorm van openbaarmaking in de zin van de Auteurswet, nu Nieuw Rechts als beheerder van die site, die openbaarmaking faciliteert en gedoogt."
Nieuw Rechts wist inmiddels wie de rechthebbende was en had toestemming kunnen vragen.
Uit latere jurisprudentie (Svensson 2014) volgt dat zij geen toestemming had hoeven vragen als ze bij de foto's een aanklikbare bronvermelding had geplaatst. Uit het vonnis kan ik niet opmaken of er een aanklikbare bronvermelding was.

"Voor de bepaling van de omvang van de schade wordt aansluiting gezocht bij de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie en de daarin genoemde richtprijzen."
De wet gaat uit van daadwerkelijke schade. Nieuw Rechts heeft geen overeenkomst met de fotograaf en zou nooit vrijwillig de richtprijs voor een in opdracht gemaakte foto betalen voor overname van reeds elders gepubliceerde foto's.


De beslissing

De kantonrechter:

"veroordeelt Nieuw Rechts om aan [eiser] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 3.885,75"
Een forse schadevergoeding voor drie stockfoto's.

"veroordeelt Nieuw Rechts in de kosten van dit geding (...) en op € 450,-- aan salaris voor de gemachtigde van [eiser];"
In 2004 gold de volledige proceskostenveroordeling van art. 1019 Rv. nog niet. Na invoering daarvan schoten de proceskosten door het dak.


Rechtbank Rotterdam 2 september 2004, ECLI:NL:RBROT:2004:AT4681
In deze procedure staat de vraag centraal of een "deep-link" op een website kan worden aangemerkt als publicatie. In het onderhavige geval stond op een forum van een website een deep-link naar een aantal foto's op de website van een beroepsfotgraaf, terwijl die fotograaf voor het plaatsen van de deep-link geen toestemming had gegeven.

Gepubliceerd op 20 februari 2024